Podmínky služby Seznam Newsfeed

platné od 1. 1. 2021

Článek I. – Úvodní ustanovení

 1. Seznam Newsfeed je prémiová služba titulní stránky české internetové jedničky, tzv. homepage (HP) dostupné na www.seznam.cz (dále „Služba“), jejímž provozovatelem je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Radlická 10, PSČ: 15000, IČO: 26168685. Cílem Služby je nabízet návštěvníkům atraktivní obsah z českého internetu tak, aby zde každý pravidelně nacházel zajímavé články dle svých preferencí i zpravodajské důležitosti.
 2. Web, který chce své články umisťovat do Služby, musí splňovat níže uvedená pravidla. Aby se jeho texty objevovaly také mezi preferovaným obsahem na homepage Seznam.cz doporučujeme zohledňovat i níže uvedená obsahová doporučení.
 3. Cílem je transparentním způsobem stanovit rovné podmínky pro všechny provozovatele webových služeb, kteří o Službu projeví zájem.
 4. Seznam.cz chce svým uživatelům nabízet kvalitní a důvěryhodný obsah, který je vytvářen poctivě s vědomím odpovědnosti vůči vlastní značce, čtenářům i společnosti. K tomu se zavazují i partnerské weby, které dodržují tato základní pravidla:

Článek II. – Obchodní modely spolupráce

Spolupráci v rámci Služby je možné realizovat na základě písemné Smlouvy, kterou společnost Seznam.cz pro účely užívání Služby uzavírá se všemi partnery (dále „Smlouva“), jejíž součástí jsou i tyto Podmínky Služby (dále „Podmínky“), které se partner zavazuje dodržovat, a to v jednom z následujících obchodních modelů spolupráce, přičemž je možné současně využít vždy pouze jeden z těchto modelů:

1. Standardním obchodním modelem spolupráce je využití reklamního systému Seznam Partner od společnosti Seznam.cz, prostřednictvím něhož bude uživateli po prokliku z HP Seznam.cz (homepage) na web partnera na tomto webu zobrazována reklama dodávaná společností Seznam.cz a jejími partnery; tento obchodní model je výchozím modelem spolupráce a je poskytován všem partnerům, kteří splní pravidla uvedená v těchto Podmínkách.

Při tomto modelu spolupráce náleží partnerovi odměna v podobě provize ve výši 30 % z celkového čistého měsíčního výnosu z reklamních sdělení zobrazených uživateli na webu partnera po prokliku uživatele ze Služby (počítáno z částky bez DPH po odečtení bonusů, provizí či jiných slev).

Od měsíčního výnosu, z něhož je stanovována provize, je společnost Seznam.cz oprávněna odečítat technologický poplatek za provozování reklamního systému společnosti Seznam.cz a další technologické či obdobné poplatky, které vůči společnosti Seznam.cz uplatňují provozovatelé reklamních systémů třetích stran, zapojených do reklamního systému společnosti Seznam.cz. Výši těchto poplatků určuje společnost Seznam.cz a provozovatelé těchto zapojených reklamních systémů.

Monetizace s využitím tohoto modelu má následující pravidla:

 1. reklamu dodávanou společností Seznam.cz musí partner uživateli zobrazovat i v případě, že se uživatel z článku na webu partnera proklikne na jiný obsah na stejném webu partnera nebo na jiný web partnera zařazený do služeb v rámci spolupráce „traffic od Seznamu“, a to min. po dobu 30 min;
 2. partner musí dodržovat Technické parametry poskytování služeb společnosti Seznam.cz uvedené ve Smlouvě.

2. Partner může požádat o model spolupráce označený jako „model vlastní monetizace“ nebo na tento model přejít z modelu spolupráce dle článku II. odst. 1 Podmínek, a to v případě, kdy min. po dobu 3 měsíců využívá standardní model spolupráce dle článku II. odst. 1 Podmínek; v rámci modelu vlastní monetizace bude uživateli po prokliku z HP Seznam.cz (homepage) na web partnera na tomto webu zobrazována reklama, kterou si zajišťuje a spravuje sám partner nebo jeho smluvní partneři.

Při tomto modelu spolupráce náleží společnosti Seznam.cz odměna v podobě provize výši 50 % z celkového čistého měsíčního výnosu z reklamních sdělení zobrazených uživateli na webu partnera po prokliku uživatele ze Služby (počítáno z částky bez DPH po odečtení bonusů, provizí či jiných slev).

Model vlastní monetizace je možné využívat při splnění následujících podmínek:

 • celkové plnění partnera vůči společnosti Seznam.cz musí dosahovat za posledních 6 měsíců minimálně 9 mil. Kč bez DPH za všechny typy spoluprací; do tohoto finančního limitu se započítává pouze přímá obchodní spolupráce se společností Seznam.cz uskutečněná pod konkrétním identifikačním číslem partnera; z těchto finančních limitů musí činit spolupráce na Službě nejméně 2,5 mil. Kč bez DPH u maximálně 8 největších webů partnera; pro vyloučení veškerých pochybností platí, že do celkového plnění partnera vůči společnosti Seznam.cz se nezapočítává plnění ze zprostředkovatelské činnosti nebo tzv. mediazastupování;
 • vlastní monetizace se sjednává na dobu určitou, vždy na 12 měsíců a po uplynutí doby je možné za splnění parametrů v předchozím bodě vlastní monetizaci prodloužit;
 • pokud partner splní podmínky pro vlastní monetizaci, proběhne test, zda partner vlastní monetizací generuje větší příjmy ve vztahu ke společnosti Seznam.cz než při standardním typu monetizace, kterou zajišťuje společnost Seznam.cz; samotný test probíhá tři kalendářní měsíce a probíhá na existujících reklamních pozicích, které má partner svém na webu pro standardní typ monetizace, kterou zajišťuje společnost Seznam.cz; v rámci testu nesmí partner zobrazovat žádné další reklamní pozice navíc;
 • podmínka, zda-li vlastní monetizace generuje na daném webu vyšší finanční plnění, než by generovala při standardním obchodním modelu dle článku II. odst. 1 Podmínek je vyhodnocována na měsíční bázi a musí být splněna každý měsíc; v případě nesplňování požadavků může být testovací fáze v jejím průběhu předčasně ukončena;
 • v případě neúspěšného testu je možné ze strany partnera o nový test požádat nejdříve po 6 měsících;
 • partner je oprávněn v rámci vlastní monetizace takto pokrýt nejvýše 90 % reklamního prostoru na zařazeném webu; minimálně 10 % reklamních ploch na webu partnera musí být pokryto standardním modelem spolupráce dle odst. 1 tohoto článku Podmínek;
 • partner není v rámci modelu vlastní monetizace bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seznam.cz oprávněn měnit nebo rozšiřovat počet reklamních ploch na webu oproti stavu, ve kterém web úspěšně absolvoval test dle odst. 2. písm. c) tohoto článku Podmínek.

3. Pokud bude partner při implementaci ploch využívat vlastní řešení (nadstavba JSSSP skriptu společnosti Seznam.cz) a při jakékoliv další změně či aktualizaci tohoto skriptu dojde ke špatnému zobrazování reklamy či jakékoliv jiné chybě, společnost Seznam a.s. neodpovídá za chyby a škody způsobené tímto řešením partnera.

Článek III. – Zařazení webu partnera

1. Pro zařazení webu do Služby je nezbytné splňovat následující pravidla:

 1. web musí obsahovat identifikační údaje o provozovateli webu a kontakt na jeho redakci (například ve formě jména odpovědné osoby, typicky šéfredaktora);
 2. obsah webu i článků na webu musí být v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy;
 3. weby nesmí šířit nebo se podílet na šíření dezinformací či konspiračních teoriích, tak jak je tento typ obsahu definován Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky nebo projektem Konspiratori.sk;
 4. web musí být pro uživatele dostupný a plně funkční po technické stránce a nesmí obsahovat žádné prvky či funkcionality, které snižují uživatelský komfort při konzumaci obsahu na webu partnera nebo navigační prvky či obdobné nástroje, které uživatele za užití nekalých či zavádějících praktik odvádějí mimo web či článek partnera, kam se uživatel proklik ze Služby;
 5. weby nesmí být z podstatné části tvořeny pouze reklamou (obsah musí být zastoupen minimálně z 50 %);
 6. web musí v pravidelných intervalech (min. 1 týdně) publikovat nové obsahové články (nikoli jen uživatelské recenze či cenové srovnávače);
 7. uživateli, který přijde na web partnera z HP Seznam.cz (homepage) nesmí být technickými a jinými prostředky znemožněno ani bráněno k návratu zpět na HP Seznam.cz (homepage);
 8. v případě standardního obchodního modelu spolupráce dle čl. II odst. 1 Podmínek musí partner zajistit, aby po dobu, kdy se uživatel pohybuje na webu partnera v důsledku prokliku z webu společnosti Seznam.cz, byla uživateli v rámci všech reklamních ploch webu partnera zobrazována výlučně reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz a aby byl na webech partnera volán SSP měřící skript společnosti Seznam.cz; reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz na web partnera budou reklamními sděleními určenými jednostranně společností Seznam.cz a budou zahrnovat veškerá reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz (včetně reklamních sdělení Sklik a jiných zdrojů); v rámci tohoto řešení musí mít partner vypnutou funkci automatického spouštění reklam; za porušení tohoto pravidla se považuje také situace, kdy web partnera nevolá všechny reklamní kódy, které mu byly ze strany společnosti Seznam.cz připraveny;
 9. v případě návštěvnosti webu partnera získané ze Služby platí, že u těchto uživatelů nesmí být po dobu 30-ti minutové session popsané v článku II. odst. 1. písm. a) Podmínek uživateli po odscrollování na konec článku automaticky přesměrován jinak, aniž by tuto aktivitu inicioval sám uživatel.
 10. v případě standardního obchodního modelu spolupráce dle čl. II odst. 1 Podmínek musí partner zajistit, aby reklamní sdělení byly zobrazovány a v reklamních formátech a v rozložení reklamy, tak, jak jsou tyto parametry definovány na URL adrese /rozlozeni-reklamy-2/, přičemž vlastní provedení těchto požadavků ze strany partnera je předem schvalováno společností Seznam.cz a partner se od něj následně nesmí odchýlit;

Článek IV. – Publikování článků partnera

Za účelem publikace článků na Službě je provozovatel webu povinen dodávat články splňující následující pravidla:

 • texty článků a fotografie či videa umístěná v článcích musí být užívány v souladu s platnými právními předpisy a prvky chráněné autorským právem musí být použity způsobem, které autorské právo předpokládá, zejména musí být licenčně vypořádány a musí být uveden autor či zdroj
 • fotografie ze sociálních sítí (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter) mohou být v článcích užívány, pokud jsou užity způsobem, který je přiměřený k vlastní autorské nadstavbě článku a fotky jsou tzv. embedovány z konkrétní sociální sítě; zakázáno je zejména hromadné stahování cizích fotografií a vytváření vlastních fotogalerií v článcích, pokud jsou fotografie použity pouze tímto způsobem a fotografie nejsou nijak licenčně vypořádány;
 • zakázány jsou články obsahující pirátsky pořízené záběry či fotografie z filmů a seriálů (typicky formou tzv. vytípnutí); v tomto typu článků mohou být uveřejňovány pouze oficiální materiály od distributora (typicky užívané v rámci pozvánky na premiéru či vysílání) nebo materiály zakoupené od oficiálních fotoagentur;
 1. články musí obsahovat jméno jejich autora či zdroj a pokud se jedná o autorský text, musí být doplněno celé jméno autora;
 2. v textu nesmí chybět zdroj informací či citace se jménem aktéra; u textů převzatých z jiných webů či zdrojů je nutné doplnit autorskou nadstavbu, či vlastní zjištění u zpravodajských článků; pokud téma článku není původní, je tato informace uvedena jednoznačně v úvodu textu.
 3. titulky či hlavní fotografie článků na webu nesmí záměrně uvádět čtenáře v omyl a v titulcích článků nesmí být uvedeny informace, které nejsou obsahem samotného článku (tzv. click-baiting);
  • podrobné příklady clickbaitingu jsou popsány v analýze serveru BuzzSumo;
  • rozbor chybných postupů popisují také kritéria ratingu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky;
 4. zakázány jsou články obsahující fotogalerii, která je tvořena pouze ilustračními či archivními fotografiemi; pokud partner nemá k danému článku žádné aktuální či relevantní fotografie, je možné v článku využít jednu archivní či ilustrační fotografii, nikoli z takovýchto ilustračních a archivních fotografií vytvářet fotogalerie;
 5. zakázány jsou články s překlepy a pravopisnými chybami;
 6. články posílané do Služby nesmí být starší než 5 dní od času první publikace na webu partnera;
 7. zakázány jsou texty, které již v minulosti byly zaslané přes RSS, a nezískaly žádný aktualizační prvek s autorskou úpravou (tzn. opakovaně recyklované texty).
 8. články nesmí obsahovat vulgární, sexuální či pornografický obsah;
 9. články nesmí podporovat násilí, obtěžování, rasovou, náboženskou, politickou a národnostní nesnášenlivost, terorismus nebo organizovanou kriminalitu;
 10. články nesmí bez právního důvodu zasahovat do dobré pověsti soukromých osob, obsahovat urážky, lži, pomluvy, ponižování nebo jinak snižovat lidskou důstojnost;
 11. články nesmí navádět k porušování platných právních předpisů a poskytovat informace, které mohou být k porušení zákonů platných právních předpisů využity;
 12. zakázány jsou komerční články či videa a soutěže a dále články obsahující skrytou reklamu či komerční odkazy v textu, odkazy vedoucí pryč ze stránky partnera (nejedná-li se o další stránku partnera, kde partner drží session), různé shluky obrázků, videí, her, atd.;
 13. články nesmí nabízet výdělek za klikání na jakoukoli reklamu;
 14. články nesmí obtěžovat uživatele samovolným spuštěním hlasitého zvukového doprovodu;
 15. stránka při svém načtení nesmí vyžadovat stahování nadměrného množství dat bez souhlasu uživatele;
 16. zakázány jsou články spouštějící pop-up nebo pop-under okna pro sběr emailů nebo zapnutí notifikací do prohlížeče či jakákoli forma přihlášení k odběru newsletteru nebo zadání e-mailu čtenáře, prvky překrývající obsah stránky, samovolnou instalaci ActiveX prvku, či samovolně spouštějící stažení jiného souboru, než je samotná webová stránka;
 17. články nesmí vyvolávat nebo spouštět takové bannery, pop-up nebo pop-up-under okna pro sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jsou v rozporu s pravidly uvedenými v článku VI. Podmínek.
 18. články nesmí obsahovat automaticky generovaný nebo roboticky přeložený obsah;
 19. články nesmí obsahovat předatovaný nebo identický obsah od stejného vydavatele; zakázány jsou tedy recyklované články, které neobsahují aktuální informace či posun v konkrétním příběhu;
 20. zakázány jsou články, fotografie nebo videa, pro jejichž kompletní zobrazení je nutné se přihlásit;
 21. zakázány jsou články, fotografie nebo videa, jejichž kompletní zobrazení je podmíněno zaplacením nebo jinou kompenzací (e-mail, osobní údaje);
 22. články nesmí obsahovat náhledový obrázek, který obsahuje logo, vodoznak, nečitelné informace, text, případně nadbytečnou grafiku;
 23. zakázán je obsah, který uměle navyšuje počet zhlédnutí či impresí reklamy díky stránkování obsahu, v rámci něhož je jeden článek uměle rozdělen do více samostatných částí a při zobrazení každé další části dochází k automatickému obnovení a načtení stránky;
 24. na předplatné, selfpromo služeb partnera či obdobnou službu či funkcionalitu je zakázáno odkazovat v článku nebo pod článkem a bannerem v článku nebo pod článkem. Povolen je vždy pouze jeden malý banner (max. 300 x 300) umístěný v pravé nebo levé části webu nebo v patičce webu; umístění takovéhoto banneru si musí partner nechat u společnosti Seznam.cz předem schválit prostřednictvím e- mailu newsfeed@firma.seznam.cz.

2. Výslovně se zakazuje, aby provozovatelé webu již publikované články průběžně upravovali takovým způsobem, že tyto úpravy porušují pravidla pro články uvedená výše.

Článek V. – Zobrazování a výběr článků partnera

 1. Konkrétní umísťování a řazení článků na Službě (ve smyslu četnosti zobrazování konkrétních článků, množství publikovaných článků jednoho partnera, konkrétních pozic pro zobrazování článků v rámci Služby apod.) určuje doporučovací algoritmus společnosti Seznam.cz, který průběžně vyhodnocuje řadu kritérií a snaží se upřednostňovat články, u kterých identifikuje obsahovou kvalitu, plnohodnotnost či přidanou informační hodnotu. Každý uživatel tak může vidět jiné články podle svých čtenářských preferencí, historie prohlížení i stráveného času v jednotlivých článcích.
 2. Algoritmy také určují čas, po který je článek na Službě zobrazován. Algoritmus upřednostňuje obsah, který reaguje na aktuální dění a dále nadčasový obsah, který je pro uživatele zajímavý a relevantní bez ohledu na časové určení. Ostatní typy obsahu může algoritmus v čase přestat uživatelům zobrazovat.
 3. Pro maximální a co nejefektivnější zobrazování publikovaných článků nabízíme tato obsahová doporučení:
 1. výběrový algoritmus dává větší prostor v rámci Služby článkům, které vyhodnotí jako plnohodnotné, se zřejmou přidanou redakční hodnotou;
 2. výběrový algoritmus vyhodnocuje i tématické duplicity, proto u textů převzatých z jiných webů či zdrojů je vhodné doplnit autorskou nadstavbu (či vlastní zjištění u zpravodajských článků); to platí zejména u článků přebíraných z agentury ČTK, jelikož tento obsah zveřejňuje většina webů;
 3. automatické doporučování zohledňuje také průměrný čas strávený ve článku, proto je vhodné posílat do Služby i delší autorské texty, krátké články mohou rychleji klesnout na nižší pozice v rámci služby společnosti Seznam.cz;
 4. u článků, které obsahují fotogalerii, algoritmus upřednostňuje články s plnohodnotným textovým popiskem, jenž nahrazuje či zásadně doplňuje samotný obsah článku; fotogalerie je tak samostatně nosná buď svým obsahem (např. zpravodajské reportáže) nebo formou (např. fotky z vlastní lifestylové produkce); fotogaleriím bez autorských popisků a fotogaleriím převzatým z cizích webů je výběrovým algoritmem přiřazována nižší míra relevance;
 5. pro oslovení co největšího počtu čtenářů výběrový algoritmus rozpoznává i tématické štítky (tzv. tagy); vybrané z nich se zobrazují na HP Seznam.cz (homepage) pod perexem každého článku a z tagů se pak vytváří samostatné stránky na zvolené téma; každý partner má možnost dodávat klíčová slova do metadat svého webu, stejně jako např. titulek článku, fotogalerii apod. podrobnout technickou specifikaci najdete na adrese metadata.seznam.cz;
 6. algoritmus dává větší prostor webům, které jsou důvěryhodné a pracují s obsahem podle žurnalistické etiky a základních novinářských kritérií; weby šířící dezinformace a konspirační teorie nedostávají na Službě žádný prostor, a to na základě ratingu médií od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky; podobně jsou na základě stejných obsahových kritérií algoritmem omezovány i publicistické a magazínové weby; známkou důvěryhodnosti je také správné zdrojování při přebírání a využívání cizího obsahu; pro případné podrobnosti, jak pracovat s obsahem, využijte odkazy níže:
 • Kodex sdružení SPIR pro zdrojování
 • Metodika a kritéria ratingu NFNZ
 • Etický kodex Syndikátu novinářů ČR
 • Redakční etický kodex Seznam.cz.

Článek VI. – Sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů

 1. Dlouhodobý úspěch Služby je mimo jiné postaven na maximalizaci uživatelského zážitku, který se pojí s konzumací obsahu po celou dobu návštěvy uživatele, počínaje návštěvou služby HP Seznam.cz (homepage) až po obsahový web partnera zařazeného do Služby. Případný negativní uživatelský zážitek na webu zařazeném do Služby se může negativně obracet nejen proti Službě samotné, ale i vůči službě HP Seznam.cz (homepage). Protože součástí uživatelského zážitku je mimo jiné i sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů (dále „Sběr souhlasů“), jsou pro takový Sběr souhlasů (je-li na webu zařazeném do Služby implementován) stanovena následující pravidla:
 1. Sběr souhlasů je zajišťován v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy;
 2. Sběr souhlasů nepodmiňuje uživateli přístup k obsahu bez toho, aby udělil souhlas či nesouhlas;
 3. Sběr souhlasů viditelně se umožňuje uživateli v dané chvíli nevyjádřit, tj. uživatel může výzvu k udělení souhlasu např. křížkem v pravém horním rohu pop-up okna zavřít bez rozhodnutí souhlas udělit nebo neudělit;
 4. uživatel musí být při Sběru souhlasu informován jasným a srozumitelným jazykem o tom, proč a komu souhlas uděluje, v jakém rozsahu ho uděluje a jak může uplatnit své právo změnit nebo odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů na webu;
 5. u Sběru souhlasů není volba pro udělení souhlasu předvybrána;
 6. do žádné části uživatelského rozhraní pro Sběr souhlasů nesmí zasahovat reklamní plocha či jakákoli jiná vrstva, které se Sběrem souhlasů nesouvisí; zejména je zakázáno překrývat uživatelské rozhraní pro Sběr souhlasů reklamními či informačními bannery.
 1. Pro uživatelské rozhraní Sběru souhlasů doporučujeme používat taková řešení, která vychází z pravidel standardu asociace IAB, tzv. TCF 2.0 (více informací na https://iabeurope.eu/tcf-2-0/).

Článek VII. – Porušení pravidel a sankce

1. Pokud partner poruší kterékoli pravidlo uvedené ve Smlouvě nebo v článku II. odst. 1. písm. a) a b) Podmínek, článku II. odst. 2. písm. g) a f) Podmínek nebo v článku III. odst. 1. písm. a) až i) Podmínek, platí následující:

 1. při 1. porušení bude partnerovi zaslána výzva s lhůtou k nápravě v délce nejvýše 24 hodin; pokud partner nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu, bude web, na němž došlo k porušení pravidla, ze Služby vyřazen;
 2. při 2. porušení bude partnerovi zaslána výzva s lhůtou k nápravě v délce nejvýše 24 hodin; pokud partner nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu, bude web, na němž došlo k porušení pravidla, ze Služby vyřazen;
 3. při 3. porušení bude web, na němž došlo k porušení pravidla, ze Služby vyřazen, a to na 14 kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení webu; po uplynutí stanovené 14-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webu do Služby, pokud web splňuje pravidla uvedená v těchto Podmínkách;
 4. při 4. porušení bude web, na němž došlo k porušení pravidla, ze Služby vyřazen, a to na 30 kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení webu; po uplynutí stanovené 30-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webu do Služby, pokud web splňuje pravidla uvedená v těchto Podmínkách;
 5. při 5. porušení bude celé portfolio webů partnera ze Služby vyřazeno, a to na 30 kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení portfolia jeho webů; po uplynutí stanovené 30-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webů do Služby, pokud weby splňují pravidla uvedená v těchto Podmínkách;
 6. při 6. porušení bude celé portfolio webů partnera ze Služby vyřazeno, a to na 30 kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení portfolia jeho webů; po uplynutí stanovené 30-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webů do Služby, pokud weby splňují pravidla uvedená v těchto Podmínkách;
 7. při 7. porušení je Seznam.cz oprávněn ukončit spolupráci s partnerem na Službě, a to písemnou výpovědí Smlouvy s účinností ke dni doručení výpovědi partnerovi.
 1. Pro pravidla uvedená v článku III. odst. 1. písm. j) nebo článku VI. Podmínek platí sankční režim uvedený v odstavci 1 tohoto článku Podmínek, s rozdílnou úpravou pro postup dle článku VII. odst. 1. písm. a) a b) Podmínek, u něhož se pro porušení uvedené v tomto odstavci Podmínek na místo 24 hodin použije lhůta 5 pracovních dnů.
 2. Pokud partner poruší kterékoli pravidlo uvedené v článku IV. těchto Podmínek, platí následující:
 • při porušení není závadný článek v rámci Služby publikován nebo je z této Služby odstraněn; partnerovi budou důvody nepublikace článku nebo jeho odstranění oznámeny;
 • při 3. porušení stejného pravidla bude web, na němž došlo k porušení tohoto pravidla, ze Služby vyřazen, a to na 14 kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení webu; po uplynutí stanovené 14-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webu do Služby, pokud web splňuje pravidla uvedená v těchto Podmínkách;
 • při 4. a každém dalším porušení stejného pravidla bude web, na němž došlo k porušení tohoto pravidla, ze Služby vyřazen, a to na 30. kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení webu; po uplynutí stanovené 30-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webu do Služby, pokud web splňuje pravidla uvedená v těchto Podmínkách;

přičemž tato pravidla jsou vyhodnocována za každý web partnera zpravidla jednou týdně a po jejich vyhodnocení jsou zjištěná porušení partnerovi oznámena. Pokud je v rámci týdenního vyhodnocení zjištěno a partnerovi oznámeno více pochybení stejného charakteru (tj. více pochybení, které jsou podřazeny pod stejné ustanovení článku VII. Podmínek), má se za to, že se jedná o jedno pochybení tohoto konkrétního pravidla.

 1. Pokud partner poruší pravidla pro vlastní monetizaci dle článku II. odst. 2. Podmínek nebo pokud partner opakovaně porušuje Smlouvu či tyto Podmínky, ztrácí partner nárok na tento typ spolupráce a buď bude převeden do spolupráce dle standardního modelu spolupráce dle článku II. odst. 1. Podmínek, případně může dojít k ukončení spolupráce na Službě. Pokud bude partner pokračovat se standardním modelem spolupráce, platí, že Seznam.cz má právo partnerovi vlastní monetizaci dle článku II. odst. 2. Podmínek neposkytnout po dobu 12 kalendářních měsíců od jejího odejmutí.
 2. Pro sankční pravidla uvedená v článku VII. odst. 1 až 3 Podmínek platí, že pokud partner po dobu po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců neporušil žádné pravidlo uvedené v těchto Podmínkách, budou jeho dřívější porušení Podmínek vynulovány a na partnera po pohlíží, jako by z jeho strany k žádnému dřívějšímu porušení nedošlo.
 3. Opětovné zařazení webu do Služby je možné po předchozím projednání se zástupci společnosti Seznam.cz, a to za podmínky, že web bude splňovat pravidla uvedená v tomto dokumentu.