Podmínky služby Seznam Newsfeed

Podmínky služby Seznam Newsfeed

platné od 15. 12. 2021

Podmínky služby Seznam Newsfeed v anglické verzi / Newsfeed Terms of Servise

Článek I. – Úvodní ustanovení

 1. Seznam Newsfeed je prémiová služba titulní stránky české internetové jedničky, tzv. homepage dostupné na www.seznam.cz (dále „Služba“), jejímž provozovatelem je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685 (dále „Seznam.cz“). Cílem Služby je nabízet návštěvníkům atraktivní obsah z českého internetu tak, aby zde každý pravidelně nacházel zajímavé články dle svých preferencí i zpravodajské důležitosti. 
 2. Web, který chce své články umisťovat do Služby, musí splňovat níže uvedená pravidla. Aby se jeho texty objevovaly také mezi preferovaným obsahem na homepage Seznam.cz, doporučujeme zohledňovat i níže uvedená obsahová doporučení. Nezbytným předpokladem spolupráce při užívání Služby je také odsouhlasení smluvních podmínek služby Seznam Partner (/napoveda/podminky/) ze strany zájemce o Službu a dále aktivní trvání smluvního vztahu Seznam Partner po celou dobu užívání Služby, jelikož prostřednictvím služby Seznam Partner je zajišťováno technické fungování Služby, technologický výdej reklamy, správa reklamních ploch a v neposlední řadě také stanovování a výplata provize. 
 3. Cílem je transparentním způsobem stanovit rovné podmínky pro všechny provozovatele webových služeb, kteří o Službu projeví zájem. 
 4. Seznam.cz chce svým uživatelům nabízet kvalitní a důvěryhodný obsah, který je vytvářen poctivě s vědomím odpovědnosti vůči vlastní značce, čtenářům i společnosti. K tomu se zavazují i partnerské weby, které dodržují tato základní pravidla.

Článek II. – Obchodní modely spolupráce

Spolupráci v rámci Služby je možné realizovat na základě písemné Smlouvy, kterou společnost Seznam.cz pro účely užívání Služby uzavírá se všemi partnery (dále „Smlouva“), jejíž součástí jsou i tyto Podmínky Služby (dále „Podmínky“), které se partner zavazuje dodržovat, a to v jednom z následujících obchodních modelů spolupráce, přičemž je možné současně využít vždy pouze jeden z těchto modelů:

 1. Standardním obchodním modelem spolupráce je využití reklamního systému Seznam Partner od společnosti Seznam.cz, prostřednictvím něhož bude uživateli po prokliku z homepage Seznam.cz na web partnera na tomto webu zobrazována reklama dodávaná společností Seznam.cz a jejími partnery. Tento obchodní model je výchozím modelem spolupráce a je poskytován všem partnerům, kteří splní pravidla uvedená v těchto Podmínkách. 

Při tomto modelu spolupráce náleží partnerovi odměna v podobě provize ve výši 30 % z celkového čistého měsíčního výnosu z reklamních sdělení zobrazených uživateli na webu partnera po prokliku uživatele ze Služby (počítáno z částky bez DPH po odečtení bonusů, provizí či jiných slev). Od měsíčního výnosu, z něhož je stanovována provize, je společnost Seznam.cz oprávněna odečítat technologický poplatek za provozování reklamního systému společnosti Seznam.cz a další technologické či obdobné poplatky, které vůči společnosti Seznam.cz uplatňují provozovatelé reklamních systémů třetích stran, zapojených do reklamního systému společnosti Seznam.cz. Výši těchto poplatků určuje společnost Seznam.cz a provozovatelé těchto zapojených reklamních systémů. 

Monetizace s využitím tohoto modelu má následující pravidla:

 1. reklamu dodávanou společností Seznam.cz musí partner uživateli zobrazovat i v případě, že se uživatel z článku na webu partnera proklikne na jiný obsah na stejném webu partnera nebo na jiný web partnera zařazený do služeb v rámci spolupráce „traffic od Seznamu“, a to min. po dobu 30 min (dále „session“); za jednu session se považuje jedna souvislá relace uživatele, započatá návštěvou webu partnera proklikem ze Služby a pokračující dalšími prokliky tohoto uživatele na další obsah na stejném webu partner nebo na další weby partnera zařazené do služeb v rámci spolupráce „traffic od Seznamu“; 
 2. partner musí dodržovat Technické parametry poskytování služeb společnosti Seznam.cz uvedené ve Smlouvě; zobrazování jiné reklamy, než reklamy dodávané společností Seznam.cz je zakázáno u veškeré návštěvnosti webu přivedené ze Služby v rámci session; 
 1. Partner může požádat o model spolupráce označený jako „model vlastní monetizace“ nebo na tento model přejít z modelu spolupráce dle článku II. odst. 1. Podmínek, a to v případě, kdy min. po dobu 3 měsíců využívá standardní model spolupráce dle článku II. odst. 1. Podmínek; v rámci modelu vlastní monetizace bude uživateli po prokliku ze Služby na web partnera na tomto webu zobrazována reklama, kterou si zajišťuje a spravuje sám partner nebo jeho smluvní partneři (přičemž v souladu s těmito Podmínkami může být tímto smluvním partnerem také společnost Seznam.cz; viz tzv. nadstandardní spolupráce).

Při tomto modelu spolupráce náleží společnosti Seznam.cz odměna v podobě provize ve výši 50 % z celko-vého čistého měsíčního výnosu z reklamních sdělení zobrazených uživateli na webu partnera po prokliku uživatele ze Služby (počítáno z částky bez DPH po odečtení bonusů, provizí či jiných slev). 

Model vlastní monetizace je možné využívat za následujících podmínek:

 • celkové plnění partnera vůči společnosti Seznam.cz musí dosahovat za posledních 6 měsíců minimálně 9 mil. Kč bez DPH za všechny typy spoluprací; do tohoto finančního limitu se započítává pouze přímá obchodní spolupráce se společností Seznam.cz uskutečněná pod konkrétním identifikačním číslem partnera; z těchto finančních limitů musí činit spolupráce na Službě nejméně 2,5 mil. Kč bez DPH u maximálně 8 největších webů partnera;
 • vlastní monetizace se sjednává na dobu určitou, vždy na 12 měsíců a po uplynutí této doby je možné za splnění parametrů v předchozím bodě vlastní monetizaci prodloužit; zároveň platí, že parametry v předchozím bodě je nezbytné plnit po celou dobu, na kterou byl model vlastní monetizace sjednán, a že neplnění těchto parametrů opravňuje společnost Seznam.cz změnit spolupráci na standardní obchodní model dle článku II. odst. 1. Podmínek, respektive ke snížení provize na 30 %;
 • pokud partner splní podmínky pro vlastní monetizaci, proběhne test, zda partner vlastní monetizací generuje větší příjmy ve vztahu ke společnosti Seznam.cz než při standardním typu monetizace, kterou zajišťuje společnost Seznam.cz; samotný test probíhá tři kalendářní měsíce a probíhá na existujících reklamních pozicích, které má partner na svém webu pro standardní typ monetizace, kterou zajišťuje společnost Seznam.cz; v rámci testu nesmí partner zobrazovat žádné další reklamní pozice navíc; 
 • podmínka, zda-li vlastní monetizace generuje na daném webu vyšší finanční plnění, než by generovala při standardním obchodním modelu dle článku II. odst. 1 Podmínek je vyhodnocována na měsíční bázi a musí být splněna každý měsíc; v případě nesplňování požadavků může být testovací fáze v jejím průběhu předčasně ukončena; 
 • v případě neúspěšného testu je možné ze strany partnera požádat o nov. test nejdříve po 6 měsících; 
 • partner je oprávněn v rámci vlastní monetizace takto pokrýt nejvýše 90 % reklamního prostoru na zařazeném webu a je povinen na svém webu, u všech článků zařazených do Služby, nasadit SSP skript pro partnery s vlastní monetizací dle technických podmínek uvedených na /ssp-skript-pro-vlastni-monetizaci/; partner se zavazuje, že minimálně 10 % zobrazení každé reklamní plochy na webu partnera musí být pokryto standardním modelem spolupráce dle odst. 1 tohoto článku Podmínek; tento procentuální poměr musí být dodržen v rámci každé reklamní zóny, přičemž tento poměr se v rámci všech reklamních zón nesčítá; 
 • partner není v rámci modelu vlastní monetizace bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seznam.cz oprávněn měnit nebo rozšiřovat počet reklamních ploch na webu oproti stavu, ve kterém web úspěšně absolvoval test dle odst. 2. písm. c) tohoto článku Podmínek. 
 1. Pokud partner splňuje podmínky dle článku II. odst. 2 písm. a) Podmínek, může na základě speciálního smluvního ujednání mezi společností Seznam.cz a partnerem využít služeb tzv. modelu „nadstandardní spolupráce“ nad reklamními plochami.

Model nadstandardní spolupráce je možné využívat za následujících podmínek:

Platí, že parametry dle článku II. odst. 2 písm. a) Podmínek je nezbytné plnit po celou dobu, na kterou byl model nadstandardní spolupráce sjednán, a že neplnění těchto parametrů opravňuje společnost Seznam.cz změnit spolupráci na standardní obchodní model dle článku II. odst. 1. Podmínek, respektive ke snížení provize na 30 %;

Společnost Seznam.cz zajistí při tomto modelu správu reklamy, která bude uživateli na webu partnera zobrazována po prokliku ze Služby, přičemž je pro tyto účely oprávněna:

 1. k prodeji veškerých reklamních ploch a za tímto účelem k uzavírání smluv, na jejichž základě bude reklama umístěna na reklamních plochách na webu partnera, vlastním jménem a na vlastní účet;
 2. k určování vzhledu, rozložení či formátu reklamních ploch na webu partnera a k jejich obsazování reklamou dle určení a uvážení společnosti Seznam.cz,

respektive oprávněna a povinna postupovat v souladu s předmětným smluvním ujednáním mezi společností Seznam.cz a partnerem.

Při tomto modelu spolupráce náleží partnerovi odměna v podobě provize ve výši 50 % z celkového čistého měsíčního výnosu z reklamních sdělení zobrazených uživateli na webu partnera po pro-kliku uživatele ze Služby (počítáno z částky bez DPH po odečtení bonusů, provizí či jiných slev).  

 1. Partner plnící tzv. veřejnoprávní službu, v rámci níž na základě obecně závazných právních předpisů či na základě vlastního rozhodnutí nezobrazuje na webu reklamní sdělení, může požádat o model spolupráce označený jako „provize za proklik“.

Při tomto modelu spolupráce náleží společnosti Seznam.cz odměna v podobě provize v pevně stanovené výši za každý proklik uživatele ze Služby na web partnera (počítáno z částky bez DPH po odečtení bonusů, provizí či jiných slev), a to podle vzájemné dohody upravené speciálním smluvním ujednáním mezi společností Seznam.cz a partnerem.

Provize je počítána ze skutečného počtu prokliků za daný kalendářní měsíc.

Článek III. – Zařazení webu partnera

 1. Pro zařazení webu do Služby je nezbytné splňovat následující pravidla:
 1. web musí obsahovat identifikační údaje o provozovateli webu a kontakt na jeho redakci (například ve formě jména odpovědné osoby, typicky šéfredaktora); 
 2. obsah webu i článků na webu musí být v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy; 
 3. web nesmí šířit nebo se podílet na šíření dezinformací či konspiračních teoriích a pokud je web uveden v Přehledu konspiračních webů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky či na seznamu projektu Konspiratori.sk, nebude do Služby zařazen; 
 4. web musí být pro uživatele dostupný a plně funkční po technické stránce, ve článcích nesmí chybět náhledový obrázek, ani anotace (perex) a nesmí obsahovat žádné prvky či funkcionality, které uživatele za užití nekalých či zavádějících praktik odvádějí mimo web partnera, kam se uživatel proklikl ze Služby; 
 5. web nesmí být z podstatné části tvořen pouze reklamou (obsah musí být zastoupen minimálně z 50 %); 
 6. web musí v pravidelných intervalech (min. 1 týdně) publikovat nové obsahové články; za obsahový článek se považuje článek obsahující perex, stať a závěr, nikoli strohé uživatelské recenze, samostatné recepty, horoskopy nebo cenová srovnání; 
 7. uživateli, který přijde na web partnera z homepage Seznam.cz nesmí být technickými a jinými prostředky znemožněno ani bráněno k návratu zpět na homepage Seznam.cz; 
 8. v případě standardního obchodního modelu spolupráce dle článku II. odst. 1 Podmínek musí partner zajistit, aby po dobu, kdy se uživatel pohybuje na webu partnera v důsledku prokliku z homepage Seznam.cz, byla uživateli v rámci všech reklamních ploch webu partnera zobrazována výlučně reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz a aby byl na webech partnera volán SSP měřící skript společnosti Seznam.cz; reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz na web partnera budou reklamními sděleními určenými jednostranně společností Seznam.cz a budou zahrnovat veškerá reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz (včetně reklamních sdělení Sklik a jiných zdrojů); v rámci tohoto řešení musí mít partner vypnutou funkci automatického spouštění reklam; za porušení tohoto pravidla se považuje také situace, kdy web partnera nevolá všechny reklamní kódy, které mu byly ze strany společnosti Seznam.cz připraveny; 
 9. v případě návštěvnosti webu partnera získané ze Služby platí, že u těchto uživatelů nesmí být po dobu session popsané v článku II. odst. 1. písm. a) Podmínek uživatel po odscrollování na konec článku automaticky přesměrován jinam, aniž by tuto aktivitu inicioval sám uživatel; 
 10. v případě standardního obchodního modelu spolupráce dle článku II. odst. 1 Podmínek musí partner zajistit, aby reklamní sdělení byla zobrazována v reklamních formátech a v rozložení reklamy tak, jak jsou tyto parametry definovány v dokumentu /rozlozeni-reklamy-2/, přičemž vlastní provedení těchto požadavků ze strany partnera je předem schvalováno společností Seznam.cz a partner se od něj následně nesmí odchýlit; 
 11. partner není oprávněn ve vztahu k návštěvnosti, která je na web partnera přivedena ze Služby nebo při užívání Služby, nabízet, prezentovat nebo aktivovat na svém webu takové služby a produkty třetích stran, které slouží k doporučování obsahu (např. Google, Strossle, apod.) nebo plní obdobnou funkci jako Služba (např. Google News, apod.) nebo slouží k diskutování uživatelů (např. diskusní modul Facebook, apod.), případně k vyhledávání (např. Google, apod.); výjimku mají diskusní moduly, doporučovací algoritmy a vyhledávání, a to za předpokladu, že jsou interně vyvinuté partnerem; 
 12. web partnera nebude zařazen do Služby, pokud v posledních třech měsících došlo k ukončení spolupráce na Službě nebo vyřazení webu ze Služby pro porušování těchto podmínek. 
 1. Web produkující zpravodajské či politicko-publicistické články je zároveň povinen získat a mít hodnocení Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ) v rámci tzv. Ratingu zpravodajských webů (https://www.nfnz.cz/rating-medii/zpravodajske/); bez splnění této podmínky nebude web do Služby zařazen, respektive web již zařazený do Služby bude v publikaci pozastaven, dokud hodnocení NFNZ nezíská.

Článek IV. – Publikování článků partnera

 1. Za účelem publikace článků na Službě je provozovatel webu povinen dodávat články splňující následující pravidla:
 1. texty článků a fotografie či videa umístěná v článcích musí být užívány v souladu s platnými právními předpisy a prvky chráněné autorským právem musí být použity způsobem, které autorské právo předpokládá, zejména musí být licenčně vypořádány a musí být uveden autor či zdroj;
  • fotografie ze sociálních sítí (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter) mohou být v článcích užívány, pokud jsou užity způsobem, který je přiměřený k vlastní autorské nadstavbě článku a fotky jsou tzv. embedovány z konkrétní sociální sítě; zakázáno je zejména hromadné stahování cizích fotografií a vytváření vlastních fotogalerií v článcích, pokud jsou fotografie použity pouze tímto způsobem a fotografie nejsou nijak licenčně vypořádány; 
  • zakázány jsou články obsahující pirátsky pořízené záběry či fotografie z filmů a seriálů (typicky formou tzv. vytípnutí); v tomto typu článků mohou být uveřejňovány pouze oficiální materiály od distributora (typicky užívané v rámci pozvánky na premiéru či vysílání) nebo materiály zakoupené od oficiálních fotoagentur; 
 2. články musí obsahovat jméno jejich autora či zdroj a pokud se jedná o autorský text, musí být doplněn o celé jméno autora; 
 3. v textu nesmí chybět zdroj informací či citace se jménem autora; u textů převzatých z jiných webů či zdrojů je nutné doplnit autorskou nadstavbu či vlastní zjištění u zpravodajských článků; pokud téma článku není původní, je tato informace uvedena jednoznačně v úvodu textu; 
 4. titulky či hlavní fotografie článků na webu nesmí záměrně uvádět čtenáře v omyl a v titulcích článků nesmí být uvedeny informace, které nejsou obsahem samotného článku (tzv. click-baiting);
  • podrobné příklady clickbaitingu jsou popsány v analýze serveru BuzzSumo; 
  • rozbor chybných postupů popisují také kritéria ratingu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky; 
 5. zakázány jsou články obsahující fotogalerii, která je tvořena pouze ilustračními či archivními fotografiemi; pokud partner nemá k danému článku žádné aktuální či relevantní fotografie, je možné v článku využít jednu archivní či ilustrační fotografii, nikoli z takovýchto ilustračních a archivních fotografií vytvářet fotogalerie; 
 6. zakázány jsou články s překlepy a pravopisnými chybami; 
 7. články posílané do Služby nesmí být starší než 14 dní od času první publikace na webu partnera; 
 8. zakázány jsou texty, které již v minulosti byly zaslané přes RSS a nezískaly žádný aktualizační prvek s autorskou úpravou (tzn. opakovaně recyklované texty); články nesmí obsahovat ani předatovaný nebo identický obsah od stejného vydavatele; 
 9. články nesmí obsahovat vulgární, sexuální či pornografick. obsah; 
 10. články nesmí podporovat násilí, obtěžování, rasovou, náboženskou, politickou a národnostní nesnášenlivost, terorismus nebo organizovanou kriminalitu; 
 11. články nesmí bez právního důvodu zasahovat do dobré pověsti soukromých osob, obsahovat urážky, lži, pomluvy, ponižování nebo jinak snižovat lidskou důstojnost; 
 12. články nesmí navádět k porušování platných právních předpisů ani poskytovat informace, které mohou být k porušení platných právních předpisů využity; 
 13. zakázány jsou komerční články či videa a soutěže a dále články obsahující skrytou reklamu či komerční odkazy v textu; dále jsou zakázány odkazy vedoucí pryč z webu partnera (nejedná-li se o další web partnera, kde partner drží session), různé shluky obrázků, videí, her atd.; obsah podle předchozí věty je povolen pouze v případě postupu embedování dle písm. a) tohoto odstavce Podmínek nebo pokud partner uzavře dodatek ke Smlouvě a v každém jednotlivém případě si takový komerční obsah nechá u společnosti Seznam.cz předem schválit prostřednictvím e-mailu zaslaného na newsfeed@firma.seznam.cz; za porušení omezení v odkazování mimo web partnera se nepovažuje postup dle písm. c) tohoto odstavce Podmínek, pokud je odkaz vedoucí mimo web partnera užit v souvislosti s řádným zdrojováním původního obsahu, např. exkluzivní zdroj původní zpravodajské informace, odkaz na odbornou studii, apod.); 
 14. články nesmí nabízet výdělek za klikání na jakoukoli reklamu; 
 15. články nesmí obtěžovat uživatele samovolným spuštěním hlasitého zvukového doprovodu; 
 16. web při svém načtení nesmí vyžadovat stahování nadměrného množství dat bez souhlasu uživatele; 
 17. zakázány jsou články spouštějící pop-up nebo pop-under okna pro sběr emailů nebo zapnutí notifikací do prohlížeče či jakákoli forma přihlášení k odběru newsletteru nebo zadání e-mailu čtenáře, prvky překrývající obsah stránky, samovolnou instalaci ActiveX prvku, či samovolně spouštějící stažení jiného souboru než je samotná webová stránka; 
 18. články nesmí vyvolávat nebo spouštět takové bannery, pop-up nebo pop-up-under okna pro sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jsou v rozporu s pravidly uvedenými v článku VI. Podmínek. 
 19. články nesmí obsahovat automaticky generovaný nebo roboticky přeložený obsah; 
 20. zakázány jsou články, fotografie nebo videa, pro jejichž kompletní zobrazení je nutné se přihlásit; 
 21. zakázány jsou články, fotografie nebo videa, jejichž kompletní zobrazení je podmíněno zaplacením nebo jinou kompenzací (e-mail, osobní údaje); 
 22. články nesmí obsahovat náhledový obrázek, který obsahuje logo, vodoznak, nečitelné informace, text, případně nadbytečnou grafiku; 
 23. zakázán je obsah, který uměle navyšuje počet zhlédnutí či impresí reklamy díky stránkování obsahu, v rámci něhož je jeden článek uměle rozdělen do více samostatných částí a při zobrazení každé další části dochází k automatickému obnovení a načtení stránky; 
 24. na předplatné, selfpromo služeb partnera a obdobnou službu či funkcionalitu je zakázáno odkazovat v článku nebo pod článkem a bannerem v článku nebo pod článkem; povolen je vždy pouze jeden malý banner (max. 300 x 300) umístěný v pravé nebo levé části webu nebo v patičce webu; umístění takovéhoto banneru si musí partner nechat u společnosti Seznam.cz předem schválit prostřednictvím e-mailu zaslaného na newsfeed@firma.seznam.cz; souhlas bude partnerovi udělen za předpokladu, že partner zajistí, aby byla v rámci aktivity uživatele na těchto navazujících internetových stránkách či podstránkách držena jedna nepřetržitá session uživatele ze Služby a pokud se uživatel vrátí zpět na Službu nebo web partnera, z něhož se proklikl ze služby, bylo k takovémuto uživateli přistupováno stejně, jako by se na web partnera proklikl ze Služby.
 1. Výslovně se zakazuje, aby provozovatelé webu již publikované články průběžně upravovali takovým způsobem, že tyto úpravy porušují pravidla pro články uvedená výše. 

Článek V. – Zobrazování a výběr článků partnera

 1. Konkrétní umísťování a řazení článků na Službě (ve smyslu četnosti zobrazování konkrétních článků, množství publikovaných článků jednoho partnera, konkrétních pozic pro zobrazování článků v rámci Služby apod.) určuje doporučovací a výběrový algoritmus společnosti Seznam.cz, který průběžně vyhodnocuje řadu kritérií. Každý uživatel tak může vidět jiné články podle svých čtenářských preferencí, historie prohlížení i stráveného času v jednotlivých článcích. Algoritmus také určuje čas, po který je článek na Službě zobrazován. 
 2. Pro maximální a co nejefektivnější zobrazování publikovaných článků nabízíme tato obsahová doporučení:
 1. výběrový algoritmus dává větší prostor v rámci Služby článkům, které vyhodnotí jako plnohodnotné, se zřejmou přidanou redakční hodnotou; 
 2. výběrový algoritmus vyhodnocuje i tématické duplicity, proto u textů převzatých z jiných webů či zdrojů je vhodné doplnit autorskou nadstavbu (či vlastní zjištění u zpravodajských článků); to platí zejména u článků přebíraných z agentury ČTK, jelikož tento obsah zveřejňuje většina webů; 
 3. automatické doporučování zohledňuje také průměrný čas strávený ve článku, proto je vhodné posílat do Služby i delší autorské texty; krátké články mohou rychleji klesnout na nižší pozice v rámci Služby; 
 4. výběrový algoritmus zohledňuje také, zda web neprodukuje články se zavádějícími či přehnaně senzačními titulky, které neodrážejí skutečný obsah článku, a to prostřednictvím automatického detektoru clickbaitu, který na základě strojového učení hodnotí všechny zveřejňované články; pro lepší umístění partnerova článku je proto stěžejní, aby článek clickbaitové prvky neobsahoval;
 5. u článků, které obsahují fotogalerii, algoritmus upřednostňuje články s plnohodnotným textovým popiskem, jenž nahrazuje či zásadně doplňuje samotný obsah článku; fotogalerie je tak samostatně nosná buď svým obsahem (např. zpravodajské reportáže) nebo formou (např. fotky z vlastní lifestylové produkce); fotogaleriím bez autorských popisků a fotogaleriím převzatým z cizích webů je výběrovým algoritmem přiřazována nižší míra relevance; 
 6. výběrový algoritmus rozpoznává i tématické štítky (tzv. tagy); vybrané z nich se zobrazují na homepageSeznam.cz pod perexem každého článku a z tagů se pak vytváří samostatné stránky na zvolené téma; každý partner má možnost dodávat klíčová slova do metadat svého webu, stejně jako např. titulek článku, fotogalerii apod.

Článek VI. – Sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů

 1. Dlouhodobý úspěch Služby je mimo jiné postaven na maximalizaci uživatelského zážitku, který se pojí s konzumací obsahu po celou dobu návštěvy uživatele, počínaje návštěvou služby HP Seznam.cz (homepage) až po obsahový web partnera zařazeného do Služby. Případný negativní uživatelský zážitek na webu zařazeném do Služby se může negativně obracet nejen proti Službě samotné, ale i vůči službě HP Seznam.cz (homepage). Protože součástí uživatelského zážitku je mimo jiné i sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů (dále „Sběr souhlasů“), jsou pro takový Sběr souhlasů (je-li na webu zařazeném do Služby implementován) stanovena následující pravidla:
 • na webu partnera musí být implementováno plně funkční uživatelské rozhraní pro Sběr souhlasů, přičemž frekvence zobrazování tohoto rozhraní uživateli na webu partnera je stanovena na max. počet jednoho zobrazení v rámci jedné session uživatele; 
 • Sběr souhlasů je zajišťován v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy; 
 • uživatel musí být při Sběru souhlasů informován jasným a srozumitelným jazykem o tom, proč a komu souhlas uděluje, v jakém rozsahu ho uděluje a jak může uplatnit své právo změnit nebo odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů na webu; 
 • u Sběru souhlasů není volba pro udělení souhlasu předvybrána; 
 • do žádné části uživatelského rozhraní pro Sběr souhlasů nesmí zasahovat reklamní plocha či jakákoli jiná vrstva, která se Sběrem souhlasů nesouvisí; zejména je zakázáno překrývat uživatelské rozhraní pro Sběr souhlasů reklamními či informačními bannery. 
 1. Pro uživatelské rozhraní Sběru souhlasů doporučujeme používat taková řešení, která vychází z pravidel standardu asociace IAB, tzv. TCF 2.0 (více informací na https://iabeurope.eu/tcf-2-0/). 

Článek VII. – Autopublikace

 1. Web, který splňuje veškerá výše uvedená pravidla, má možnost být zařazen do režimu tzv. autopublikace (tzn. že obsah partnerského webu je zveřejněn v okamžiku nahrání článku do administračního systému provozovatele Služby přes RSS partnera; klíčová slova, zdroje fotografií a další důležité údaje se nahrají automaticky přes metadata a editorská kontrola probíhá zpětně až po automatické publikaci). Pro zařazení do režimu autopublikace je nutné dodržovat následující podmínky:
 1. web má za poslední měsíc před podáním žádosti o autopublikaci podíl publikovaných článků nad 90 % a nedostává žádný měsíční report chyb (tzn. export chyb za kalendářní měsíc, kvůli kterým byly články partnera zamítnuty a které neopravil ve lhůtě stanovené v zaslané notifikaci);
 2. web za uplynulý měsíc před podáním žádosti neposlal do Služby žádné komerční články ani odkazy, respektive neporušuje článek IV. odst. 1. písm. m) Podmínek, a neprodukuje ani převzaté články bez autorské nadstavby, respektive neporušuje IV. odst. 1. písm. c) Podmínek a je v souladu s článkem V. odst. 2. písm. b) Podmínek;
 3. web neprodukuje tzv. clickbaitové titulky, respektive podíl takto otitulkovaných článků označených klasifikátorem, v souladu s článkem V. odst. 2. písm. d) Pravidel, nesmí přesáhnout 5 % měsíční produkce článků na webu;
 4. web v uplynulém měsíci nezaznamenal problém se zobrazováním cizího reklamního systému;
 5. partner poskytuje aktivní součinnost při opravách a optimalizacích, komunikuje na pravidelné bázi.

Článek VIII. – Porušení pravidel a sankce

 1. Pokud partner poruší kterékoli pravidlo uvedené ve Smlouvě nebo v článku II. odst. 1. písm. a) a b) Podmínek, článku II. odst. 2. písm. f) a g) Podmínek, v článku III. odst. 1. písm. a) až i) a k) Podmínek nebo v článku IV. odst. 1, písm. m) Podmínek, platí následující: 
 1. při 1. porušení bude partnerovi zaslána výzva s lhůtou k nápravě v délce nejvýše 24 hodin; pokud partner nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu, bude web, na němž došlo k porušení pravidla ze Služby vyřazen; 
 2. při 2. porušení bude partnerovi zaslána výzva s lhůtou k nápravě v délce nejvýše 24 hodin; pokud partner nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu, bude web, na němž došlo k porušení pravidla ze Služby vyřazen; 
 3. při 3. porušení bude web, na němž došlo k porušení pravidla ze Služby vyřazen, a to na 14 kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení webu; po uplynutí stanovené 14-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webu do Služby, pokud web splňuje pravidla uvedená v těchto Podmínkách; 
 4. při 4. porušení bude web, na němž došlo k porušení pravidla ze Služby vyřazen, a to na 30 kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení webu; po uplynutí stanovené 30-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webu do Služby, pokud web splňuje pravidla uvedená v těchto Podmínkách; 
 5. při 5. porušení bude celé portfolio webů partnera ze Služby vyřazeno, a to na 30 kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení portfolia jeho webů; po uplynutí stanovené 30-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webů do Služby, pokud weby splňují pravidla uvedená v těchto Podmínkách; 
 6. při 6. porušení bude celé portfolio webů partnera ze Služby vyřazeno, a to na 30 kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení portfolia jeho webů; po uplynutí stanovené 30-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webů do Služby, pokud weby splňují pravidla uvedená v těchto Podmínkách; 
 7. při 7. porušení je Seznam.cz oprávněn ukončit spolupráci s partnerem na Službě, a to písemnou výpovědí Smlouvy s účinností ke dni doručení výpovědi partnerovi. 

 1. U povinností uvedených v článku II. odst. 1, písm. a) a b) Podmínek, v článku II. odst. 2, písm. f) a g) Podmínek, v článku III. odst. 1, písm. k) Podmínek a v článku IV. odst. 1, písm. m) Podmínek se neuplatní postup dle článku VII. odst. 1, písm. a) a b) Podmínek, partnerovi nebude při porušení těchto povinností stanovena žádná lhůta k nápravě a při porušení těchto povinností bude web partnera ze Služby rovnou vyřazen, a to do doby sjednání nápravy. Pro třetí a další porušení povinností pak platí postup uvedený v článku VII. odst. 1, písm. c) až f) Podmínek. 
 2. Pro pravidla uvedená v článku III. odst. 1. písm. j) nebo článku VI. Podmínek platí sankční režim uvedený v odstavci 1 tohoto článku Podmínek, s rozdílnou úpravou pro postup dle odstavce 1. písm. a) a b) tohoto článku Podmínek, u něhož se pro porušení uvedené v tomto odstavci Podmínek namísto 24 hodin použije lhůta 5 pracovních dnů. 
 3. Pokud partner poruší kterékoli pravidlo uvedené v článku IV. těchto Podmínek (mimo článek IV. odst. 1, písm. m) Podmínek), platí následující: 
 1. při porušení není závadný článek v rámci Služby publikován nebo je z této Služby odstraněn; partnerovi budou důvody nepublikace článku nebo jeho odstranění oznámeny; 
 2. při 3. porušení stejného pravidla bude web, na němž došlo k porušení tohoto pravidla, ze Služby vyřazen, a to na 14 kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení webu; po uplynutí stanovené 14-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webu do Služby, pokud web splňuje pravidla uvedená v těchto Podmínkách; 
 3. při 4. a každém dalším porušení stejného pravidla bude web, na němž došlo k porušení tohoto pravidla, ze Služby vyřazen, a to na 30 kalendářních dnů; partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení webu; po uplynutí stanovené 30-ti denní lhůty má partner právo požádat o opětovné zařazení webu do Služby, pokud web splňuje pravidla uvedená v těchto Podmínkách; 

přičemž tato pravidla jsou vyhodnocována pro každý web partnera zpravidla jednou měsíčně a po jejich vyhodnocení jsou zjištěná porušení partnerovi oznámena. Pokud je v rámci měsíčního vyhodnocení zjištěno a partnerovi oznámeno více pochybení stejného charakteru (tj. více pochybení, které jsou podřazeny pod stejné ustanovení tohoto článku Podmínek), má se za to, že se jedná o jedno pochybení tohoto konkrétního pravidla. 

 1. Pokud partner poruší pravidla pro vlastní monetizaci dle článku II. odst. 2. Podmínek nebo pokud partner opakovaně porušuje Smlouvu či tyto Podmínky, ztrácí partner nárok na tento typ spolupráce a bude převeden do standardního modelu spolupráce dle článku II. odst. 1. Podmínek, případně může dojít k ukončení spolupráce na Službě; totéž platí při spolupráci podle modelu nadstandardní spolupráce dle článku II. odst. 3 Podmínek, respektive při porušení podmínek tohoto modelu ze strany partnera. Pokud bude partner pokračovat se standardním modelem spolupráce, platí, že Seznam.cz má právo partnerovi vlastní monetizaci dle článku II. odst. 2. Podmínek či nadstandardní spolupráce dle článku II. odst. 3 Podmínek neposkytnout po dobu 12 kalendářních měsíců od jejího odejmutí. 
 2. Pro sankční pravidla uvedená v odstavci 1 až 3 tohoto článku Podmínek platí, že pokud partner po dobu po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců neporušil žádné pravidlo uvedené v těchto Podmínkách, budou jeho dřívější porušení Podmínek vynulovány a na partnera se bude pohlížet, jako by z jeho strany k žádnému dřívějšímu porušení nedošlo. 
 3. Opětovné zařazení webu do Služby je možné po předchozím projednání se zástupci společnosti Seznam.cz, a to za podmínky, že web bude splňovat pravidla uvedená v těchto Podmínkách.