Smluvní podmínky služby Seznam Newsfeed

Smluvní podmínky služby Seznam Newsfeed

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 10. 2023.

Původní podmínky služby Seznam Newsfeed platné do 9. 10. 2023

I. Vymezení pojmů

 1. Provozovatel je společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem Praha 5-Smíchov, 150 00 Radlická 3294/10, IČO: 26168685, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6493. Provozovatel provozuje on-line služby dostupné na internetové doméně seznam.cz a dalších doménách, subdoménách a také v rámci desktopových a mobilních aplikací, prostřednictvím nichž poskytuje uživatelům služby či jim zpřístupňuje obsah (dále „Provozovatel“).
 2. Homepage je výchozí (titulní) webová stránka Provozovatele dostupná na (URL): https://www.seznam.cz (dále „Homepage“).
 3. Služba Seznam Newsfeed je služba Provozovatele, jejímž účelem je, aby zejména v rámci vymezené části Homepage Uživatel nacházel z hlediska čtenáře zajímavý nebo přínosný obsah, za tímto účelem Provozovatel umisťuje odkazy na takovýto obsah na Homepage nebo na související domény nebo subdomény Provozovatele (dále „Služba“).
 4. Partner je fyzická nebo právnická osoba, která má zřízen účet v uživatelském Rozhraní Seznam Partner a je provozovatelem Webu Partnera (dále „Partner“).
 5. Web Partnera je internetová doména specifikovaná v uživatelském účtu Partnera v rámci Rozhraní Seznam Partner určená k zařazení na Službu (dále „Web Partnera“).
 6. Odkaz na Web Partnera je odkaz na obsah umístěný na Webu Partnera (typicky odkazy na Články na Webu Partnera aj.) v podobě zobrazení jediné nebo libovolné kombinace některých z následujících prvků, a to jak jednotlivě, tak v souhrnu:
  • logo Partnera; název Webu Partnera nebo internetový odkaz (URL) na konkrétní obsah na Webu Partnera nebo headline obsahu na Webu Partnera, tj. titulek či nadpis Článku na Webu Partnera, který Článek odpovídajícím způsobem charakterizuje nebo perex obsahu na Webu Partnera, tj. stručný text, který shrnuje obsah konkrétního Článku na Webu Partnera a jehož účelem je upoutat pozornost Uživatele a přimět ho k prokliku na plné znění Článku na Webu Partnera nebo ilustrační obrázek či obrázky v obsahu na Webu Partnera (dále společně „Odkaz na Web Partnera“).
 7. Článek je obsah umístěný na Webu Partnera, který Partner určil pro účely stanovení Odkazu na Web Partnera (dále „Článek“).
 8. Rozhraní Seznam Partner je rozhraní služby Seznam Partner, které umožňuje správu účtu Partnera a do kterého se Partner přihlašuje prostřednictvím zadaných přihlašovacích údajů, dostupné na (URL): https://partner.seznam.cz (dále „Rozhraní Seznam Partner“).
 9. Rozhraní Klientská zóna je rozhraní služby Klientská zóna, dostupné na (URL): https://klient.seznam.cz (dále „Rozhraní Klientská zóna“).
 10. Uživatel je uživatel internetu a/nebo uživatel služeb Provozovatele (dále „Uživatel“).
 11. Reklamní sdělení jsou reklamními sděleními dodanými Provozovatelem (resp. jeho reklamním systémem) (dále „Reklamní sdělení“).
 12. Čistý měsíční výnos je částka bez DPH po odečtení veškerých bonusů, souvisejících provizí či technologických či obdobných poplatků třetích subjektů či jiných slev (dále „Čistý měsíční výnos“).
 13. Provize je stanovená odměna ve výši 30 % z celkového Čistého měsíčního výnosu z Reklamních sdělení zobrazených Uživateli na Webu Partnera po prokliku Uživatele ze Služby (dále „Provize“).
 14. Session je jedna souvislá relace Uživatele trvající nejméně 30 min, započatá návštěvou webu Partnera proklikem ze Služby a/nebo pokračující dalšími prokliky tohoto Uživatele na další obsah na stejném webu Partnera nebo na další weby Partnera, které jsou zařazené do jiných služeb Provozovatele (dále „Session);
 15. Režim autopublikace je stav, kdy Odkaz na Web Partnera je zveřejněn v okamžiku nahrání Článku ze strany Partnera do administračního systému Provozovatele; klíčová slova, zdroje fotografií a další důležité údaje se nahrají automaticky přes metadata a editorská kontrola ze strany Provozovatele probíhá zpětně (dále „Režim autopublikace“).

II. Předmět spolupráce

 1. Tyto smluvní podmínky upravují pravidla spolupráce Provozovatele a Partnera pro účely zařazení Webu Partnera, resp. Odkazu na Web Partnera do Služby a stanovují související práva a povinnosti (dále též „Podmínky“). Partner se zavazuje Podmínky dodržovat a je s nimi seznámen.
 2. K uzavření smluvního vztahu dle těchto Podmínek dochází on-line odsouhlasením těchto Podmínek ze strany Partnera (tj. projevením vůle být jimi vázán) v uživatelském Rozhraní Seznam Partner.
 3. Princip standardní spolupráce:
  • V případě, že Provozovatel umístí na Službu Odkaz na Web Partnera, zavazuje se Partner, že po dobu, kdy se Uživatel pohybuje na Webu Partnera v důsledku prokliku ze Služby na Web Partnera, bude Partner Uživateli v rámci všech reklamních ploch Webu Partnera zobrazovat výlučně Reklamní sdělení dodaná Provozovatelem, a to v reklamních formátech definovaných Provozovatelem, přičemž za toto plnění náleží Partnerovi odměna v podobě Provize.
 4. Jiné principy spolupráce týkající se Služby (tzv. spolupráce na míru) jsou za stanovených podmínek možné pouze na základě uzavření zvláštního smluvního ujednání (písemné smlouvy) mezi Provozovatelem a Partnerem, přičemž v takovém případě musí být vždy splněna alespoň jedna následující podmínka:
  • obsah Webu Partnera musí být klasifikován ratingem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, a to v hodnotě nejméně A
  • a/nebo obsah Webu Partnera je Provozovatelem klasifikován jako kvalitní autorský (nebo unikátní) obsah a/nebo obsah přinášející výjimečný autorský vklad
  • a/nebo celková hodnota plnění ze strany Partnera vůči Provozovateli dosáhla stanoveného finančního objemu.
 5. Výslovně se stanoví, že Provozovatel je oprávněn do Služby zařadit bez dalšího web/projekt/službu (resp. jejich obsah nebo odkaz na jejich obsah), které vytvářejí originální nebo unikátní obsah anebo přinášejí výjimečný autorský vklad tak, aby účel Služby mohl být naplněn.

III. Povinnosti Partnera související s Reklamními sděleními

 1. Partner je povinen zajistit, aby po dobu, kdy se Uživatel pohybuje na Webu Partnera v důsledku prokliku ze Služby, byla Uživateli zobrazována výlučně Reklamní sdělení, a to v reklamních formátech a rozložení, jak je definováno v dokumentu /rozlozeni-reklamy/.
 2. Reklamní sdělení musí být Partnerem Uživateli zobrazována po dobu trvání Session.
 3. V případě návštěvnosti Webu Partnera ze Služby je Partner povinen zajistit, že u Uživatelů nesmí být po dobu Session Uživatel po odrolování na konec článku automaticky přesměrován na jiné webové stránky, aniž by tuto aktivitu inicioval sám Uživatel.
 4. Stanoví se, že Uživatel, který se pohybuje na Webu Partnera v důsledku prokliku ze Služby na Web Partnera prostřednictvím Odkazu na Web Partnera, bude označen následujícími UTM parametry:
  • ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
  • ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sbrowser
  • ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
   • (přičemž tyto tři výše uvedené UTM parametry jsou povinnými parametry, kterou budou použity vždy);
  • ?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
   • (přičemž tento UTM parametr je volitelný a o jeho nasazení či nenasazení rozhoduje jednostranně Provozovatel).

IV. I. Oprávnění a svolení k užití (poskytnutí licence) a související práva Provozovatele

 1. Partner s ohledem na naplnění předmětu spolupráce podle těchto Podmínek a v souvislosti s nutnou součinností poskytuje Provozovateli licenci k užívání Odkazu na Web Partnera, a to v původní nebo Provozovatelem upravené podobě (a to samostatně nebo v souhrnu prvků). Licence je poskytována jako neomezená a nevýhradní, na celou dobu trvání autorských majetkových práv, pro území celého světa.
 2. Licence může být využívána jakýmkoli technologickým způsobem, bez omezení množstvím a počtem užití. Provozovatel není povinen licenci využít. Ve stejném rozsahu Partner uděluje Provozovateli licenci také k dalším částem obsahu na Webu Partnera, a to v případech, kdy užití těchto částí vyžaduje Služba a je to nezbytné k naplnění účelu spolupráce podle těchto Podmínek.
 3. Ukončení účinnosti smluvního vztahu podle těchto Podmínek jakýmkoliv způsobem nemá vliv na trvání licence a licenčních oprávnění poskytnutých Partnerem Provozovateli podle tohoto článku, tyto zaniknou po uplynutí doby trvání majetkových autorských práv.
 4. Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užívání Odkazu na Web Partnera, v celém nebo částečném rozsahu, osobě majetkově propojené s Provozovatelem.
 5. Odkaz na Web Partnera (a to samostatně nebo v souhrnu prvků) je Provozovatel oprávněn zařadit na Homepage nebo na další domény nebo subdomény provozované Provozovatelem nebo osobou majetkově propojenou s Provozovatelem.
 6. Provozovatel je oprávněn jednostranně určit podobu Odkazu na Web Partnera a dále je oprávněn jeho podobu kdykoliv změnit. Výběr obsahu Webu Partnera náleží výhradně Provozovateli (zejména počet, doba a frekvence zveřejnění konkrétních Článků na Webu Partnera aj.). Provozovateli nevzniká povinnost Odkaz na Web Partnera zobrazovat.

V. Vyplácení Provize

 1. Pro výpočet, schválení a vyplácení Provize se použijí ustanovení Smluvních podmínek Seznam Partner obdobně (/napoveda/podminky/).
 2. Partner – neplátce DPH plně a bez výhrad souhlasí a zároveň tím zmocňuje Provozovatele, aby za něj vystavil fakturu. Provozovatel vystaví fakturu jménem Partnera pod vlastní číselnou řadou Provozovatele. Partner se zavazuje, že takovou fakturu přijme za svou a začlení ji do svého účetnictví či daňové evidence. Partner i Provozovatel zároveň souhlasí s vystavením faktur v elektronické podobě.
 3. Partner – plátce DPH plně a bez výhrad souhlasí a zároveň tím zmocňuje Provozovatele, aby v souladu s § 28 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), za něj jako subjekt, pro který se plnění uskutečňuje, vystavil daňový doklad. Daňový doklad bude vystaven jménem Partnera pod číselnou řadou Provozovatele s údajem „vystaveno zákazníkem“. Partner se zavazuje, že takový daňový doklad přijme za svůj a začlení jej do svého účetnictví či daňové evidence. Partner i Provozovatel zároveň souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.

VI. Podmínky pro zařazení Webu Partnera do Služby

 1. Partner je povinen zajistit následující povinnosti:
  • a) Web Partnera (resp. obsah Webu včetně Článků) musí být v souladu s právními předpisy a dobrými mravy;
  • b) Web Partnera musí obsahovat identifikační údaje o provozovateli Webu Partnera a kontakt na jeho redakci;
  • c) Web Partnera nesmí šířit a/nebo se podílet na šíření dezinformací nebo konspiračních teorií (zejména pokud je z tohoto důvodu veden na seznamech Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky nebo projektu Konspiratori.sk);
  • d) Uživateli, který přijde na Web Partnera z Homepage, nesmí být jakkoli odepřen návrat zpět na Homepage;
  • e) Partner není oprávněn ve vztahu k návštěvnosti, která je na Web Partnera přivedena ze Služby nebo při užívání Služby, nabízet, prezentovat nebo aktivovat na Webu takové služby nebo produkty třetích stran, které slouží k doporučování obsahu (např. Google, Strossle, apod.) nebo plní obdobnou funkci jako Služba (např. Google News apod.) anebo slouží k diskutování Uživatelů (např. diskusní modul Facebook apod.), případně k vyhledávání (např. Google apod.), s výjimkou diskusních modulů, doporučujících algoritmů nebo vyhledávání, a to vše za podmínky, že jsou interně vyvinuty Partnerem;
 2. Web Partnera produkující zpravodajské (včetně ekonomického nebo regionálního zpravodajství) a/nebo produkující politicko-publicistické články je povinen získat a udržet si po celou dobu zařazení na Službě hodnocení Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ) v rámci tzv. Ratingu zpravodajských webů (https://www.nfnz.cz/rating-medii/zpravodajske/), a to nejméně „B“; bez splnění této podmínky nebude Web Partnera do Služby zařazen, respektive Web Partnera již zařazený do Služby bude v publikaci pozastaven, dokud hodnocení NFNZ nezíská.
 3. Web Partnera, který dlouhodobě, nejméně po dobou dvou kalendářních po sobě jdoucích měsíců dodržuje tyto Podmínky a Etický kodex Služby, může požádat Provozovatele o Režim autopublikace, přičemž Provozovatel výslovně stanoví, že Režim autopublikace není nárokový, přičemž Web Partnera může být z Režimu autopublikace vyřazen.

VII. Podmínky pro zařazení Odkazu na Web Partnera do Služby

 1. Partner je povinen zajistit následující:
  • a) obsah Článků (včetně užité fotografie nebo videa) musí být v souladu s právními předpisy a dobrými mravy, přičemž prvky chráněné autorským právem musí být užity způsobem, které autorské právo stanoví, zejména musí být licenčně vypořádány a musí být uveden autor nebo zdroj;
  • b) obsah Článků musí být v souladu Etickým kodexem Služby: /seznam-newsfeed/eticky-kodex-sluzby-newsfeed/, který se Partner zavazuje dodržovat;
  • c) Články musí být bez překlepů a/nebo chyb, ne starší než 14 dní od publikace na Webu Partnera. Článek by měl obsahovat titulek, perex a tělo textu, celkem alespoň 800 znaků. Články nesmí obsahovat automaticky generovaný nebo roboticky přeložený text;
  • d) zakázáno je umělé navyšování počtu zhlédnutí či impresí reklamy například rozdělením Článku do více samostatných částí. Dále jsou zakázány jakékoli komerční obsahy Článků, sběr emailů a dalších informací, soutěže, skrytá reklama nebo odkazy, vedoucí z Webu Partnera;
  • e) Články nesmí být dále upravovány s výjimkou oprav vyžádaných Službou;
  • f) na selfpromo Webu Partnera nebo obdobnou službu Partnera (např. předplatné) je zakázáno odkazovat v Článku nebo pod Článkem a/nebo bannerem v Článku nebo pod Článkem; povolen je vždy pouze jeden malý banner (max. 300 x 300) umístěný v pravé nebo levé části Webu Partnera nebo v patičce Webu Partnera; umístění takovéhoto banneru je Partner povinen mít předem schváleno Provozovatelem prostřednictvím e-mailu zaslaného na newsfeed@firma.seznam.cz; souhlas bude Partnerovi udělen za předpokladu, že Partner zajistí, aby byla v rámci aktivity Uživatele na těchto navazujících internetových stránkách či podstránkách držena jedna nepřetržitá Session a pokud se Uživatel vrátí zpět na Službu nebo Web Partnera, z něhož se proklikl ze Služby, bylo k takovémuto Uživateli přistupováno stejně, jako by se na Web Partnera proklikl ze Služby;
  • g) obsah Článků nesmí být jakkoli omezen nebo podmíněn (tj. je zakázáno, aby kompletní zobrazení obsahu článku bylo podmíněno přihlášením, zaplacením nebo jinou kompenzací).
  • h) Odkaz na Web Partnera byl v souladu s Technickými parametry Odkazu na Web Partnera: /seznam-newsfeed/technicke-parametry-odkazu-na-web-partnera/, které se Partner zavazuje dodržovat a je s nimi seznámen.
 2. Partner odpovídá za to, že zveřejněním Článků nebudou dotčena práva třetích osob, zejména práva na ochranu osobnosti nebo práva autorská, ani nebudou porušeny právní předpisy. Partner odpovídá za veškerou újmou způsobenou porušením tohoto ustanovení.
 3. Partner je povinen bez zbytečného odkladu po akceptaci těchto Podmínek se v Rozhraní Klientská zóna autorizovat, fyzicky ověřit identitu Partnera a zadat údaje k ověření Partnera (pokud tak již neučil dříve v rámci jiných služeb Provozovatele), pokud toto neučiní, Web Partnera (Odkaz na Web Partnera) nebude zařazen do Služby.
 4. Algoritmus řazení Odkazů na Web Partnera:
  • Konkrétní umísťování nebo řazení Odkazu na Web Partnera do Služby (ve smyslu četnosti zobrazování, množství, konkrétních pozic aj.) určuje doporučovací a výběrový algoritmus Provozovatele, který průběžně vyhodnocuje řadu kritérií. S ohledem na tuto skutečnost může být Uživateli zobrazován Odkaz na Web Partnera podle čtenářských preferencí Uživatele, historie prohlížení nebo stráveného času na Webu Partnera. Algoritmus též určuje čas, po který je Odkaz na Web Partnera na Službě zobrazován.

VIII. Porušení povinností a sankce

 1. Pokud Partner poruší povinnost stanovenou v Podmínkách, je Provozovatel oprávněn:
  • a) při 1. porušení Web Partnera, na němž došlo k porušení pravidla, ze Služby vyřadit, a to na 14 kalendářních dnů; Partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení Webu Partnera; po uplynutí stanovené 14denní lhůty má Partner právo požádat o opětovné zařazení Webu Partnera do Služby, pokud Web Partnera splňuje pravidla uvedená v těchto Podmínkách, po tuto dobu nenáleží Partnerovi Provize;
  • b) při 2. porušení Web Partnera, na němž došlo k porušení pravidla ze Služby vyřadit, a to na 30 kalendářních dnů; Partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení Webu Partnera; po uplynutí stanovené 30denní lhůty má Partner právo požádat o opětovné zařazení Webu Partnera do Služby, pokud Web Partnera splňuje pravidla uvedená v těchto Podmínkách, po tuto dobu opět nenáleží Partnerovi Provize;
  • c) pokud Partner opakovaně porušuje tyto Podmínky, je Provozovatel oprávněn spolupráci s Partnerem ukončit výpovědí podle čl. X odst. 1 písm. b) těchto Podmínek.

IX. Osobní údaje

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání Služby podle těchto Podmínek Partnerem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Partnera nebo osobní údaje poskytnuté nebo zadané Partnerem při užívání Služby (zejména adresné a popisné údaje). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění těchto Podmínek, na jejichž základě Partner, jako subjekt osobních údajů, užívá Službu.
 3. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec výše uvedeného, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 4. Partner tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Partnerem poskytnuté e-mailové adresy.
 5. Pokud Partner předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Partner povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Partner odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek je možné:
  • a) ze strany Provozovatele nebo Partnera na základě písemné výpovědi i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce trvání 3 měsíců, jejíž běh započíná dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé straně;
  • b) ze strany Provozovatele na základě písemné výpovědi s účinností doručením výpovědi Partnerovi, a to z důvodu porušení ustanovení (pravidel) těchto Podmínek;
  • c) ze strany Provozovatele nebo Partnera, z důvodu ukončení spolupráce v rámci služby Seznam Partner, a to ke dni účinnosti ukončení spolupráce v rámci služby Seznam Partner;
  • d) ze strany Partnera ukončením spolupráce v souladu s odst. 8 tohoto článku, a to při odmítnutí změny Podmínek, s účinností doručením výpovědi Provozovateli.
  • e) pokud je Partner v postavení spotřebitele, odstoupením Partnera ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smluvního vztahu podle těchto Podmínek;
  • f) Partner (pokud je v postavení podnikatele) je povinen ukončení smluvního vztahu zasílat na adresu datové schránky Provozovatele a zároveň na vědomí na e-mail: newsfeed@firma.seznam.cz; pokud je v postavení spotřebitele na adresu sídla Provozovatele a zároveň na vědomí na e-mail: newsfeed@firma.seznam.cz.
 2. Postoupení smluvního vztahu uzavřeného podle těchto Podmínek je možné pouze se souhlasem Provozovatele.
 3. Vztahy těmito Podmínkami neupravené se řídí Smluvními podmínkami služby Seznam Partner, dále ve vybraných částech smluvními podmínkami Klientská zóna a Peněženka a právními předpisy České republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě rozporu znění smluvních podmínek, mají tyto Podmínky přednost.
 4. V případech, kdy je Partner ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Partner v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00, e-mail: adr@coi.cz, (URL): adr.coi.cz). V těchto případech může také Partner, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena     Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Provozovatel bude při komunikaci s Partnerem užívat kontaktní údaje Partnera vyplněné Partnerem v účtu Partnera v rámci Rozhraní Klientská zóna (a to primárně kontaktní údaje uvedené v části „informování e- mailem pro Seznam Partner“, pokud tato část není vyplněna, užijí se výchozí kontaktní údaje Partnera uvedené v Rozhraní Klientská zóna).
 6. Kontaktní e-mailová adresa Provozovatele v této věci je: newsfeed@firma.seznam.cz a telefonní kontakt Provozovatele je dostupný na: https://o.seznam.cz/kontakty/.
 7. Partner má povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích Provozovatele. Za důvěrné informace se považují technologie Provozovatele, informační materiál nebo neveřejné dokumenty související se Službou. Dále se za důvěrné informace považují statistická data týkající se zobrazení Reklamních sdělení a/nebo Článků poskytnutých Provozovateli, dále údaje o položkových cenách, údaje o výši Provize.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby nebo služeb se Službou souvisejících nebo v případě změny provozních, organizačních nebo obchodních procesů Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Partnerovi prostřednictvím Rozhraní Seznam Partner minimálně 15 dní před účinností této změny. Partner má právo odmítnout změnu Podmínek a z tohoto důvodu ukončit smluvní vztah dle těchto Podmínek. Pokud Partner po účinnosti změny Podmínek ve smluvním vztahu setrvává a postupuje podle smluvního vztahu, má se za to, že tím přijímá změnu Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 10. 2023.