Podmínky užití tlačítka „Líbí se“

Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „společnost Seznam.cz“), poskytuje pro třetí strany, zejména pro provozovatele internetových stránek a on-line služeb (dále „Provozovatel“) doplňkovou službu „Líbí se“ (dále „Doplněk“), která po implementaci ze strany Provozovatele na jeho internetovou stránku či on-line službu (dále „Služba“) získává relevantní údaje o zájmu registrovaných uživatelů společnosti Seznam.cz o konkrétní typy obsahu, který je na Službě umístěn. Registrovaní uživatelé společnosti Seznam.cz mohou svůj zájem o konkrétní obsah projevit klikem na tlačítko s označením „Líbí se“.

Implementací Doplňku na Službu Provozovatel souhlasí s těmito podmínkami, zavazuje se je dodržovat a současně se zavazuje dodržovat technickou specifikaci Doplňku, která je dostupná na internetové adrese (URL): https://metadata.seznam.cz/#pocitadlo-libi-se.

Provozovatel, který je součástí partnerské sítě společnosti Seznam.cz, bere na vědomí, že informace získané prostřednictvím Doplňku mohou mít vliv na zobrazování obsahu Provozovatele v rámci různých služeb společnosti Seznam.cz, např. služby NewsFeed Seznam.cz.

Provozovatel, který není součástí partnerské sítě společnosti Seznam.cz, implementací Doplňku na Službu souhlasí, že společnost Seznam.cz je oprávněna na svých službách zobrazovat odkaz na obsah umístěný na Službě, včetně krátkého náhledu, u něhož rozhodný počet registrovaných uživatelů společnosti Seznam.cz klikl na tlačítko s označením „Líbí se“. Rozhodný počet registrovaných uživatelů ve smyslu předchozí věty určuje společnost Seznam.cz. Společnost Seznam.cz je oprávněna na svých službách zobrazovat odkazy na obsah umístěný na Službě v podobě zobrazení jediného prvku nebo libovolné kombinace některých z následujících prvků: logo Provozovatele, název Služby, internetový odkaz (URL) na konkrétní obsah na Službě, headline obsahu na Službě, perex obsahu na Službě, ilustrační obrázek či obrázky v obsahu na Službě.

Společnost Seznam.cz neposkytuje žádné záruky týkající se funkčnosti, kvality, obsahu, dostupnosti či výkonu Doplňku a neodpovídá za jakoukoliv škodu či újmu (včetně ušlého zisku či jiných nároků), která by mohla Provozovateli v souvislosti s užitím Doplňku vzniknout. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo Doplněk či jakoukoliv jeho část kdykoliv změnit, zcela ukončit či zpoplatnit.

Implementací Doplňku na Službu Provozovatel souhlasí s tím, že společnost Seznam.cz sbírá data o svých registrovaných uživatelích, kteří v rámci Služby kliknou na tlačítko s označením „Líbí se“. Ke sběru dat ze strany společnosti Seznam.cz dochází v souladu s platnými Zásadami zpracování osobních údajů dostupnými na internetových stránkách společnosti Seznam.cz, a to v příslušné sekci.

Provozovatel bere na vědomí, že součástí kódu Doplňku je kód technického řešení Consent Management Platform certifikovaného platformou Interactive Advertising Bureau Europe (dále jen „rámec CMP“), který slouží pro sběr a správu souhlasů registrovaných uživatelů společnosti Seznam.cz se zpracováním osobních údajů.

Po implementaci Doplňku na Službu a při jeho následném užívání se Provozovatel zavazuje dodržovat platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a informovat své uživatele o sběru dat ze strany společnosti Seznam.cz ve smyslu těchto podmínek.