Smluvní podmínky služby „Seznam Partner“

platné od 1. 10. 2023

Předchozí smluvní podmínky služby „Seznam Partner“

Tyto smluvní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele a partnerů při užívání služby Seznam Partner (dále jen „služba Seznam Partner“) provozované společností Seznam.cz, a. s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČO: 26168685, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „provozovatel“).

Odsouhlasením těchto smluvních podmínek se partner zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená.

Část 1. Definice

 1. Služba Seznam Partner je reklamní služba provozovatele dostupná na (URL): https://partner.seznam.cz, která na serveru partnera umožňuje výdej a zobrazování reklamy dodávané provozovatelem.
 2. Partner je registrovaný uživatel provozovatele, který si v rozhraní aktivoval službu Seznam Partner a provozovatel na základě toho dodává a zobrazuje na serveru partnera reklamu.
 3. Registrovaným uživatelem provozovatele je uživatel služeb provozovatele, kterému byl po registraci zřízen účet (dále jen „účet“), do něhož se přihlašuje prostřednictvím přihlašovacích údajů v podobě e-mailové adresy a hesla (dále jen „přihlašovací údaje“). Má-li partner u provozovatele zřízen e-mailový účet, lze tyto přihlašovací údaje užít také pro službu Seznam Partner.
 4. Server je provozovatelem schválená internetová stránka partnera, na níž partner nasadil reklamní kód a vymezil konkrétní prostor, do něhož bude provozovatel dodávat reklamu. Server musí odpovídat pravidlům pro partnerské weby (URL): https://partner.seznam.cz/napoveda/pravidla-pro-partnerske-weby/.
 5. Reklama jsou jednotlivé inzeráty a obchodní sdělení dodávané na server partnera provozovatelem (včetně obchodních sdělení služby Sklik a jiných programatických zdrojů).
 6. Rozhraní je webové rozhraní dostupné na (URL): https://partner.seznam.cz, do něhož se partner přihlašuje prostřednictvím přihlašovacích údajů k účtu a které umožňuje správu účtu služby Seznam Partner.
 7. Čistý měsíční výnos je částka celkového výnosu z reklamních sdělení zobrazených na serveru partnera za kalendářní měsíc bez DPH po odečtení veškerých bonusů, souvisejících provizí, technologických či obdobných poplatků třetích subjektů či jiných slev.
 8. Provize je stanovená odměna z celkového čistého měsíčního výnosu, s tím, že je stanovována měsíčně.
 9. Diskuse je služba Seznam Diskuse, která umožňuje uživatelům zveřejňovat názory k danému tématu, reagovat na názory ostatních uživatelů a hodnotit názory ostatních uživatelů, a to za podmínek uvedených ve Smluvních podmínkách služby Seznam Diskuse, které jsou dostupné na internetové adrese (URL) https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/seznam-diskuze/.

Část 2. Pravidla užívání služby Seznam Partner

 1. Pro přihlášení do služby Seznam Partner se užívá rozhraní a přihlašovací údaje k účtu.
 2. Služba Seznam Partner se pro konkrétní server partnera aktivuje tak, že partner v rozhraní vygeneruje reklamní kód, který vloží na daný server a vymezí tak prostor na serveru, do něhož bude provozovatel oprávněn dodávat a zobrazovat reklamu.
 3. Partner je plně odpovědný za obsah serveru a jeho fungování. Provozovatel odpovídá za reklamu, kterou na server dodává.
 4. Před nasazením reklamy na server partnera musí být server provozovatelem schválen. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu server partnera neschválit.
 5. Partner má prostřednictvím rozhraní možnost spravovat svůj účet Seznam Partner.
 6. Partner je povinen zajistit, aby nebyly prováděny žádné operace manipulující s reklamou na serveru partnera (ať již ze strany partnera nebo ze strany třetích subjektů), jakož je povinen přijmout nezbytná opatření k zamezování jakýchkoli operací manipulujících s reklamou na serveru partnera. Zejména je zakázáno jakékoli vlastní klikání na reklamu na serveru či navádění třetí strany k zobrazení nebo prokliků, k vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, dále je zakázána analýza přenosových kódů nebo zadávání takové činnosti třetí straně. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně provozovateli s tím, že provozovatel může přihlédnout k argumentům předloženým partnerem.
 7. Partner je povinen chránit přihlašovací údaje k účtu a držet je v tajnosti. Provozovatel neodpovídá za zneužití přihlašovacích údajů k účtu v případě jejich vyzrazení třetí osobě. Pokud partner poskytne třetí straně přístup do svého účtu, je partner odpovědný za to, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je. V případě, že partnerovi zanikne právo používat přihlašovací údaje k účtu, nemá provozovatel povinnost partnerovi rozhraní nadále zpřístupňovat.
 8. Partner je povinen zajistit, aby server byl v souladu s pravidly pro partnerské weby (URL) https://partner.seznam.cz/napoveda/pravidla-pro-partnerske-weby/.
 9. Provozovatel bude při splnění těchto smluvních podmínek dodávat a zobrazovat na serveru reklamu a hradit partnerovi sjednanou provizi.
 10. Provozovatel má právo:
  • a. jednostranně měnit obsahovou i formální stránku reklamy, kterou dodává na server partnera;
  • b. jednostranně měnit rozsah a podmínky služby Seznam Partner;
  • c. přestat dočasně nebo trvale na server dodávat a zobrazovat reklamu; provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění reklamy, její ceny, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.
 11. Provozovatel neodpovídá:
  • a. za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě;
  • b. za zachování dat, která partner zadává do svého účtu;
  • c. za nepřetržitou dostupnost rozhraní, ani za nepřetržité zobrazování reklamy.
 12. Pokud partner užívá jakoukoli doplňkovou či jinou službu nebo produkt provozovatele, např. doplňkovou službu „Líbí se“, technické řešení Consent Management Platform a podobně (dále jen „Doplňkové služby“), je povinen se seznámit s podmínkami těchto Doplňkových služeb. Dále bere partner na vědomí, že provozovatel nenese žádnou odpovědnost za následky užití takovýchto Doplňkových služeb partnerem ve vztahu k výkonu či fungování služby Seznam Partner, jakož ani odpovědnost za případnou újmu, kterou partner sobě či třetím stranám užitím Doplňkových služeb způsobí.
 13. Partner bere na vědomí, že odsouhlasením těchto smluvních podmínek zároveň souhlasí se statistickým měřením a vyhodnocováním aktivity uživatelů na serveru partnera. Provozovatel je oprávněn tyto informace a data využívat bez omezení, a to zejména za účelem zvyšování kvality služeb a dále také pro obchodní účely.
 14. V případě, že partner používá označené BETA verze služby Seznam Partner, bere na vědomí skutečnost, že tak jedná na vlastní odpovědnost a provozovatel nenese odpovědnost za následky užití takovýchto BETA verzí partnerem, jakož ani odpovědnost za případnou újmu, kterou partner sobě či třetím stranám užitím BETA verze způsobí.
 15. Provozovatel je oprávněn ukončit spolupráci s partnerem nebo serverem partnera anebo takovou spolupráci odmítnout, pokud je server partnera označen na základě shody Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, projektu Konšpirátori.sk, společností Semantic Visions a projektu Atlas konspirací za konspirační: https://www.nfnz.cz/domaci-konspiracni- servery/. Provozovatel neodpovídá za újmu s tímto spojenou.
 16. V případě porušení kterékoliv povinnosti partnera dle těchto smluvních podmínek je provozovatel oprávněn:
  • a. snížit partnerovi provizi či ji zcela odebrat;
  • b. zablokovat web partnera, v rámci kterého došlo k porušení povinnosti;
  • c. zablokovat účet partnera a znemožnit jeho další užívání;
  • d. náhradu újmy vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti partnera vymáhat soudní cestou;
  • e. požadovat po partnerovi smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení pravidel pro partnerské weby (tj. zejména případy, kdy každá jednotlivá reklamní zóna neodpovídá pravidlům pro partnerské weby) nebo v případě porušení ostatních smluvních podmínek smluvní pokutu ve výši částky provize (včetně DPH) stanovené za kalendářní měsíc, ve kterém k porušení došlo. Smluvní pokuta podle tohoto bodu je splatná na základě výzvy provozovatele, přičemž nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu újmy v plné výši způsobené provozovateli;
  • f. ukončit spolupráci s partnerem formou písemné výpovědi s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi partnerovi.

Rozhodnutí o tom, která opatření budou v konkrétním případě přijata, náleží výhradně provozovateli, a to s ohledem na individuální okolnosti daného případu a závažnost porušení povinnosti ze strany partnera. O přijatých opatřeních bude partner vždy písemně vyrozuměn.

Část 3. Consent Management Platform

 1. Provozovatel využívá v oblasti ochrany osobních údajů při sběru a zpracování dat pro účely on-line reklamy technické řešení Consent Management Platform (dále jen „CMP“) certifikované platformou Interactive Advertising Bureau Europe, přičemž tato data je provozovatel oprávněn užívat v rámci celé své partnerské sítě.
 2. Při užívání CMP rámce je partner povinen dodržovat a jednat v souladu s pravidly Interactive Advertising Bureau Europe, a to konkrétně s Transparency and Consent Framework Policies a s Transparency and Consent Framework Terms and Conditions, dostupnými na (URL) http://www.iabeurope.eu/ v příslušné sekci (dále jen „Pravidla IAB Europe“).
 3. V případě, že se provozovatel dozví, že partner v rámci svého serveru porušuje Pravidla IAB Europe, je oprávněn přijmout opatření vyplývající pro něj z registrace u Interactive Advertising Bureau Europe a z Pravidel IAB Europe a je oprávněn spolupráci s partnerem dočasně přerušit.
 4. V případě, kdy partner ve svém administračním rozhraní aktivně zvolí možnost užívat pro svůj server rámec CMP poskytovaný provozovatelem, je plně odpovědný za úplnost a správnost údajů, které zadá do formuláře nutného ke spuštění CMP a za případnou škodu, která mu zadáním neúplných či nesprávných údajů může vzniknout.
 5. Provozovatel neodpovídá za to, pokud v souvislosti s CMP nebo v souvislosti s technickým nastavením vycházejícím z Pravidel IAB Europe nebo CMP rámce a standardů dojde k jakékoliv změně výše provize partnera za zobrazování a prokliky inzerátů reklamních systémů provozovatele a jeho smluvních partnerů v rámci serveru partnera.
 6. Pokud se partner rozhodne nevyužít CMP řešení poskytované provozovatelem, má nejpozději od 1. 1. 2022 povinnost na svůj server implementovat jiné, plně funkční uživatelské rozhraní pro sběr osobních údajů, přičemž:
  • a. frekvence zobrazování tohoto rozhraní uživateli na serveru partnera je stanovena na max. počet jednoho zobrazení v rámci jedné session uživatele;
  • b. sběr souhlasů je zajišťován v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy;
  • c. uživatel musí být při sběru souhlasů informován jasným a srozumitelným jazykem o tom, proč a komu souhlas uděluje, v jakém rozsahu ho uděluje a jak může uplatnit své právo změnit nebo odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů na serveru;
  • d. u sběru souhlasů není volba pro udělení souhlasu předvybrána;
  • e. do žádné části uživatelského rozhraní pro sběr souhlasů nesmí zasahovat reklamní plocha či jakákoli jiná vrstva, která se souhlasů nesouvisí; zejména je zakázáno překrývat uživatelské rozhraní pro sběr souhlasů reklamními či informačními bannery.
  • f. pro uživatelské rozhraní sběru souhlasů se doporučuje používat taková řešení, která vychází z pravidel standardu asociace IAB, tzv. TCF 2.0 (více informací na https://iabeurope.eu/tcf-2-0/).

Část 4. Vyplacení provize

 1. Partnerovi vzniká za zobrazování reklamy na jeho serveru právo na odměnu v podobě provize.
 2. Orientační výše provize je partnerovi k dispozici k nahlédnutí ve webovém rozhraní dostupném na (URL) https://partner.seznam.cz/, do něhož se partner přihlašuje prostřednictvím přihlašovacích údajů k účtu a které umožňuje správu účtu partnera. Konečnou výši provize určuje provozovatel dle svých interních systémů. Partnerovi vzniká nárok na provizi v okamžiku, kdy provozovatel provizi schválí. Do schválení provize se jedná o nevymahatelnou částku.
 3. Po schválení provize ze strany provozovatele dochází k jejímu přesunu do Klientské zóny partnera dostupné na (URL) https://klient.seznam.cz/wallet/, v níž je partner oprávněn s provizí nakládat způsoby, které jsou popsány ve smluvních podmínkách Klientská zóna a Peněženka dostupných na (URL) https://napoveda.seznam.cz/cz/klientska-zona/smluvni-podminky-klientska-zona-penezenka/.
 4. Pokud do 3 kalendářních měsíců od schválení prvního serveru partnera v rozhraní Seznam Partner nedojde k jeho autorizaci, k jeho fyzickému ověření, k zadání a ověření bankovního účtu partnera nebo v této době přesáhne provize u partnera – neplátce DPH částku 10 000 Kč nebo u partnera – plátce DPH částku 10 000 Kč bez DPH, dojde ze strany provozovatele k pozastavení výdeje reklamy na serveru partnera z daného účtu. Po zjednání nápravy bude výdej reklamy opět spuštěn.
 5. Partner – neplátce DPH plně a bez výhrad souhlasí a zároveň tím zmocňuje provozovatele, aby za něj vystavil fakturu. Provozovatel vystaví fakturu jménem partnera pod vlastní číselnou řadou provozovatele. Partner se zavazuje, že takovou fakturu přijme za svou a začlení ji do svého účetnictví či daňové evidence. Partner i provozovatel zároveň souhlasí s vystavením faktur v elektronické podobě.
 6. Partner – plátce DPH plně a bez výhrad souhlasí a zároveň tím zmocňuje provozovatele, aby v souladu s § 28 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), za něj jako subjekt, pro který se plnění uskutečňuje, vystavil daňový doklad. Daňový doklad bude vystaven jménem partnera pod číselnou řadou provozovatele s údajem „vystaveno zákazníkem“. Partner se zavazuje, že takový daňový doklad přijme za svůj a začlení jej do svého účetnictví či daňové evidence. Partner i provozovatel zároveň souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.
 7. Schválení konečné výše měsíční provize ze strany provozovatele bude prováděno vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po fakturačním období, přičemž fakturačním obdobním je jeden kalendářní měsíc. Provize bude vyplacena za předpokladu, že byl partner autorizován, fyzicky ověřen a došlo k zadání a ověření bankovního čísla účtu partnera. Provize bude vyplacena, pokud během fakturačního období vznikne partnerovi nárok na vyplacení provize alespoň v částce 1 000 Kč (1 000 Kč bez DPH u partnera – plátce DPH). Pokud částka za daný kalendářní měsíc nedosáhne uvedené hranice, převede se do následujícího fakturačního období. Částky se za jednotlivé kalendářní měsíce v tomto případě sčítají, dokud nedojde k jejich výplatě. Fakturačním obdobím je pak celé období, za které se provize vyplácí.
 8. V případě partnera – neplátce DPH si provozovatel vyhrazuje právo upravit výši provize vystavením případných opravných faktur a v případě partnera – plátce DPH si pak provozovatel vyhrazuje právo upravit výši provize v případě úpravy základu daně a výše daně nebo v případě opravy výše daně v jiných případech uvedených v platném a účinném znění zákona o dani z přidané hodnoty, a to vystavením opravných daňových dokladů.
 9. Partner je povinen provizi zdanit podle platného znění zákona o daních z příjmů a partner – plátce DPH dále pak dle platného znění zákona o dani z přidané hodnoty ještě odvést daň na výstupu, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 10. Partner je oprávněn provizi reklamovat, přičemž důvody je povinen sdělit provozovateli do 10 pracovních dnů ode dne obdržení vyúčtování, jinak jeho právo uplatnit reklamaci zaniká. Provozovatel si vyhrazuje 30 pracovních dní k reklamaci partnera.
 11. Partner je s principy, za nichž je provozována služba Seznam Partner včetně systému pro stanovení provize, seznámen, akceptuje je a nebude je rozporovat.
 12. S ohledem na to, že služba Seznam Partner je základní službou, na kterou mohou navazovat další služby provozovatele, je provozovatel oprávněn při fakturaci rozpadnout hodnotu provize podle toho, kde byla reklama v daném fakturačním období vydána (např. Seznam Partner, HP feed, HP box, Denní tisk, Seznam Prohlížeč a jiné).

Část 5. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Partner tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele, a to na partnerem poskytnuté e-mailové adresy.
 3. Pro řádné poskytování služby, která je předmětem těchto smluvních podmínek, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté či zadané partnerem při užívání služby (zejména adresné, popisné a fakturační údaje), a to pro účely řádné identifikace stran, plnění smlouvy a fakturace. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je partner jako subjekt osobních údajů.
 4. Pokud partner předal či předá provozovateli osobní údaje fyzických osob (typicky zaměstnanců či spolupracovníků partnera), je partner povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě partner odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.
 5. V rámci samotného poskytování předmětu těchto smluvních podmínek také dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů, přičemž strany sjednávají následující:
  • strany tímto prohlašují, že přijaly všechna potřebná opatření k dosažení souladu zpracování osobních údajů s platnými a účinnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a dále přijaly vhodná organizační a technická opatření relevantní pro vhodné provádění zpracování;
  • pokud v případě spolupráce bude docházet ke zpracování osobních údajů, každá ze stran shromažďující osobní údaje přímo od subjektů údajů nebo z jiných zdrojů zajistí:
   • a. transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů dle článku 12 nařízení;
   • b. výkon informační povinnosti vůči subjektům údajů v souladu s požadavky článků 13 a 14 nařízení, přičemž sdělí rozsah zpracovávání, pro který existuje společné správcovství a rozsah zpracovávání, který se týká samostatného správcovství druhé ze stran;
   • c. případné získání souhlasu subjektu údajů v souladu s ustanoveními nařízení a zpřístupní druhé straně veškerou dokumentaci potvrzující poskytnutí informací a získání případného souhlasu;
  • každá ze stran zajistí a umožní účinné využívání práv vyplývajících z nařízení dle článků 15 (právo na přístup), 16 (právo na opravu), 17 (právo na výmaz), 18 (právo na omezení zpracování), 19 (oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování), 20 (přenositelnost údajů) a 21 (právo vznést námitku) nařízení, bez ohledu na to, vůči které straně bude toto právo uplatněno subjektem údajů.
 6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách provozovatele, a to v příslušné sekci.

Část 6. Diskusní widget

 1. Pokud o to partner projeví zájem, provozovatel po posouzení, zda mu to technické a systémové kapacity dovolují, může umožnit partnerovi provozovat diskuse, které jsou zobrazovány na službách provozovatele, také na serveru partnera, a to formou diskusního widgetu.
 2. Implementace diskusního widgetu na server bude partnerovi umožněna formou vložení příslušného kódu postupem popsaným v technické specifikaci diskusního widgetu dle následujícího odstavce.
 3. Implementací diskusního widgetu na server se partner zavazuje dodržovat technickou specifikaci diskusního widgetu.
 4. Provozovatel je oprávněn požadovat po partnerovi implementaci nové verze diskusního widgetu nebo úpravy ve stávajícím způsobu implementace diskusního widgetu na serveru partnera. Provozovatel je povinen partnera informovat o požadovaných změnách alespoň 15 pracovních dní před jejich účinností, a to prostřednictvím e-mailové zprávy nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní Seznam Partner. V případě, že partner v uvedené lhůtě neprovede všechny požadované změny implementace diskusního widgetu, provozovatel je oprávněn diskusní widget na serveru partnera deaktivovat, a to bez náhrady.
 5. Provozovatel neposkytuje žádné záruky týkající se funkčnosti, kvality, obsahu, dostupnosti či výkonu diskusního widgetu a/nebo administračního rozhraní a neodpovídá za jakoukoliv škodu či újmu (včetně ušlého zisku či jiných nároků), která by mohla partnerovi v souvislosti s užitím diskusního widgetu a/nebo administračního rozhraní vzniknout. Provozovatel si vyhrazuje právo diskusní widget a/nebo administrační rozhraní či jakoukoliv jejich část kdykoliv změnit, zcela ukončit či zpoplatnit.
 6. Partner je odpovědný za obsah diskuse vytvořený na serveru a zavazuje se jej pravidelně kontrolovat, přičemž je povinen odstranit obsah vytvořený uživatelem a/nebo zamezit uživateli přístup na diskusi, pokud příspěvky, zprávy a/nebo aktivity uživatele v rámci diskuse nejsou v souladu se smluvními podmínkami služby Seznam Diskuse. O odstranění závadných příspěvků, zpráv a/nebo aktivit uživatele v rámci diskuse ve smyslu tohoto ustanovení je s konečnou platností oprávněn rozhodovat provozovatel.
 7. Za účelem kontroly obsahu vytvořeného uživateli v rámci diskuse na serveru partnera bude partnerovi umožněn přístup k administračnímu rozhraní pro správu diskuse.
 8. V případě nedodržení povinnosti stanovené v odst. 6 ze strany partnera je provozovatel oprávněn jej na tuto skutečnost písemně upozornit a vyzvat jej k neprodlené nápravě. Pokud partner nezjedná náležitou nápravu ani po výzvě provozovatele, provozovatel je oprávněn diskusní widget deaktivovat, a to bez náhrady.
 9. Implementací diskusního widgetu na server partner souhlasí s tím, že provozovatel sbírá data o uživatelích, kteří se zapojí do diskuse provozované na serveru, v souladu s platnými zásadami zpracování osobních údajů dostupnými na internetových stránkách provozovatele, a to v příslušné sekci.
 10. Po implementaci diskusního widgetu na server a při jeho následném užívání se partner zavazuje dodržovat platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a informovat své uživatele o sběru dat ze strany provozovatele.
 11. Partner se zavazuje, že v rámci všech reklamních ploch serveru v sekci diskuse bude uživateli zobrazovat výlučně reklamu (ve smyslu její definice podle části 1. odst. 5 těchto smluvních podmínek podmínek).
 12. Smluvní strany se dohodly, že za zobrazení reklamy na serveru v sekci diskuse náleží Partnerovi odměna v podobě provize, na jejíž vyplácení se obdobně užijí ustanovení části 4., v případě dalších souvisejících služeb provozovatele se užijí ustanovení ve věci provize příslušné služby provozovatele (tj. ve vztahu speciality).

Část 7. Závěrečná ustanovení

 1. Otázky neupravené těmito smluvními podmínkami a pravidly pro partnerské weby se řídí Obchodními podmínkami (https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/obchodni-podminky/) a platnými právními předpisy.
 2. V případech, kdy je partner ve vztahu k provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může partner v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz, web adr.coi.cz). V těchto případech může také partner, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Partner je povinen sledovat provozovatelem průběžně oznamované změny smluvních podmínek a provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou neplněním této povinnosti.
 4. Provozovatel má právo tyto smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel oznámí partnerovi změnu smluvních podmínek prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail partnera a/nebo prostřednictvím rozhraní služby Seznam Partner minimálně 14 dní před účinností změny. Jestliže partner nesouhlasí se změnou smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, tyto smluvní podmínky ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení změny vypovědět (písemně na adresu sídla provozovatele nebo do datové schránky provozovatele) s okamžitou účinností a ukončit užívání služby Seznam Partner. Pokud partner užívá po účinnosti oznámení změny smluvních podmínek službu Seznam Partner, má se za to, že změnu smluvních podmínek odsouhlasil.
 5. Partner se zavazuje zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích provozovatele. Za důvěrné informace se považují technologie provozovatele, reklamní kód, informační materiál a dokumenty související s programem Seznam Partner. Dále se za důvěrné informace považují statistická data týkající se úspěšnosti z partnerského účtu, míra zobrazení a prokliku a jejich cen. Partner je oprávněn zveřejňovat hrubý příjem, jenž mu je provozovatelem vyplácen.
 6. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2023.