Podmínky služby „Podcasty“

platné od 1. 6. 2022

 1. Spolupráci v rámci Služby je možné realizovat na základě písemné Smlouvy, kterou společnost Seznam.cz pro účely užívání Služby uzavírá se všemi partnery (dále „Smlouva“), jejíž součástí jsou i tyto Podmínky Služby (dále „Podmínky“), které se partner zavazuje dodržovat.
 2. Definice pojmů:
  • v rámci těchto Podmínek je obecným pojmem podcast označována jak podcast epizoda (dále jen „Epizoda“), tak i podcast pořad (dále jen „Pořad“), kde:
   • Pořad je soubor všech Epizod spadající do jednoho celku (Pořadu). Jeden autor může mít víc Pořadů. Každý Pořad má vlastní název a popis.
   • Epizoda je dílčí audio nahrávka, která je vždy součástí konkrétního feedu. Jednotlivé epizody nesou vlastní název a popis.
  • Je-li v rámci Podmínek uvedeno obecné označení podcast, má se za to, že se daná podmínka vztahuje na celek, tedy jak na Epizody, tak i na Pořad.
 3. Pravidla publikování a obsahu podcastů:
  1. Obsah podcastů musí být v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy. 
  2. Podcast nesmí šířit nebo se podílet na šíření dezinformací či konspiračních teorií.
  3. Za účelem publikace podcastů na Službě Seznam.cz je Partner povinen dodávat obsah splňující následující:
   • titulky podcastů či hlavní fotografie nesmí záměrně uvádět čtenáře v omyl;
   • v titulcích podcastů nesmí být uvedeny informace, které nejsou obsahem samotného podcastu (tzv. click-baiting);
   • obsah podcastů nesmí sloužit k prezentaci jedné značky nebo produktu Partnera, pokud není se společností Seznam.cz předem domluvena komerční spolupráce na základě písemné nebo mailové dohody.
  4. Partner odpovídá za to, že publikací obsahu podcastů nebudou dotčena žádná práva třetích osob, zejména práva na ochranu osobnosti či práva autorská, ani nebudou porušeny platné a účinné právní předpisy.
 4. Model obchodní spolupráce:
  1. Standardním obchodním modelem spolupráce je využití reklamního systému Seznam Partner od společnosti Seznam.cz, prostřednictvím něhož bude při užívání Obsahu Partnera v rámci Služby Seznam.cz uživateli zobrazovat a přehrávat výlučně reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz, a to v reklamních formátech definovaných společností Seznam.cz. Reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz a zobrazovaná a přehrávaná dle tohoto ustanovení Smlouvy jsou reklamními sděleními určenými jednostranně společností Seznam.cz a zahrnují veškerá reklamní sdělení dodaná společností Seznam.cz, včetně reklamních sdělení Sklik a jiných zdrojů (dále „Reklamní sdělení“).
  2. Tento obchodní model je výchozím modelem spolupráce a je poskytován všem partnerům, kteří splní pravidla uvedená v těchto Podmínkách.
  3. Při tomto modelu spolupráce náleží Partnerovi odměna v podobě:
   1. v případě display reklamy umístěné u Obsahu Partnera na doméně podcasty.cz má Partner nárok na 30 % z výnosů z Reklamních sdělení z těchto reklamních formátů;
   2. v případě audio reklamy v podobě pre, mid a post rollu umístěných v Obsahu Partnera má Partner nárok na 30 % z výnosů z Reklamních sdělení z těchto reklamních formátů.
  4. Počítáno z částky bez DPH po odečtení bonusů, provizí či jiných slev.
  5. Od měsíčního výnosu, z něhož je stanovována provize, je společnost Seznam.cz oprávněna odečítat technologický poplatek za provozování reklamního systému společnosti Seznam.cz a další technologické či obdobné poplatky, které vůči společnosti Seznam.cz uplatňují provozovatelé reklamních systémů třetích stran, zapojených do reklamního systému společnosti Seznam.cz. Výši těchto poplatků určuje společnost Seznam.cz a provozovatelé těchto zapojených reklamních systémů.
 5. Porušení Podmínek a sankce:
  1. Pokud Partner poruší kterékoli pravidlo uvedené ve Smlouvě nebo ve výše uvedeném článku  Pravidla publikování a obsahu podcastů, platí následující:
   • V případě závažného porušení pravidel může být dílčí Epizoda ze Služby vyřazena okamžitě;
   • V případě opakovaného porušování pravidel v rámci stejného Pořadu, bude Pořad, v rámci něhož došlo k opakovanému porušení tohoto pravidla, ze Služby vyřazen, a to na 14 kalendářních dnů; Partnerovi budou oznámeny důvody vyřazení Pořadu; po uplynutí stanovené 14denní lhůty má Partner právo požádat o opětovné zařazení Pořadu do Služby Seznam.cz, pokud Pořad splňuje pravidla uvedená v těchto Podmínkách. 
  2. Tato pravidla jsou vyhodnocována pro každý podcast Partnera průběžně a zpravidla jednou měsíčně jsou zjištěná porušení Partnerovi oznámena. Pokud je v rámci vyhodnocení zjištěno a Partnerovi oznámeno více pochybení stejného charakteru (tj. více pochybení, které jsou podřazeny pod stejné ustanovení tohoto článku Podmínek), má se za to, že se jedná o jedno porušení tohoto konkrétního pravidla.