Smluvní podmínky služby „Seznam Médium Monetizace“

platné od 1. 3. 2023

Původní Smluvní podmínky služby „Seznam Médium Monetizace“ platné do 28. 2. 2023

 I. Úvodní ustanovení, definice 

 1. Provozovatel je společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČO: 26168685, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6493 (dále „Provozovatel“). 
 2. Provozovatel provozuje on-line služby dostupné na internetové doméně seznam.cz a dalších doménách, subdoménách a v rámci desktopových a mobilních aplikací, prostřednictvím nichž poskytuje svým uživatelům služby či jim zpřístupňuje obsah (dále „Služby“). 
 3. Mezi Služby patří i služba Seznam Médium, která umožňuje registrovaným uživatelům vytvářet vlastní autorský obsah ve formátu tzv. blogu v podobě literárních, audiovizuálních a fotografických děl, jakož i dalších prvků chráněných autorským právem a tento obsah sdělovat veřejnosti (dále „Seznam Médium“). 
 4. Partner je registrovaný uživatel Seznam Médium (dále „Partner“). 
 5. Partner v souladu se smluvními podmínkami Seznam Médium dostupnými na (URL): https://medium.seznam.cz/smluvni-podminky, které akceptoval a jimiž je vázán, vytváří články a další obsah blogového charakteru, který umisťuje na Seznam Médium (dále „Obsah Partnera“). 

 II. Předmět úpravy 

 1. Tyto smluvní podmínky upravují spolupráci Provozovatele a Partnera ve věci monetizace Obsahu Partnera na Seznam Médium, tj. stanovují podílovou odměnu pro Partnera z výnosů z reklamních sdělení, která jsou Provozovatelem umisťována při Obsahu Partnera na Seznam Médium a související práva a povinnosti (dále „Podmínky“). 
 2. Na uzavření smluvního vztahu mezi Partnerem a Provozovatelem na základě těchto Podmínek vzniká nárok za předpokladu, že Provozovatel eviduje stanovený počet zobrazení Obsahu Partnera, který je uveden v rozhraní uživatelského účtu Partnera na Seznam Médium (počítáno kumulativně na veškerý Obsah Partnera) ze strany návštěvníků nebo uživatelů Seznam Médium a zároveň Partner jedná v souladu se smluvními podmínkami Seznam Médium (tj. dodržuje pravidla v nich stanovená). Splnění podmínek podle předchozí věty se vyhodnocuje vždy ke dni uzavření smluvního vztahu podle těchto Podmínek (tj. den odsouhlasení Podmínek). 
 3. K uzavření smluvního vztahu dle těchto Podmínek dochází on-line odsouhlasením těchto Podmínek ze strany Partnera (tj. projevením vůle být jimi vázán) v uživatelském rozhraní Seznam Partner dostupném na (URL): https://partner.seznam.cz/
 4. Provozovatel je oprávněn zobrazovat na Službách odkaz na Obsah Partnera umístěného na Seznam
  Médium.  Provozovatel je oprávněn jednostranně určit podobu odkazu na Obsah Partnera a je oprávněn jeho podobu kdykoliv změnit.

 III. Reklamní sdělení 

 1. Provozovatel je oprávněn při Obsahu Partnera zobrazovat výlučně reklamní sdělení dodaná Provozovatelem, a to v reklamních formátech definovaných Provozovatelem (dále „Reklamní sdělení“). 
 2. Výběr Obsahu Partnera, při kterém budou zobrazována Reklamní sdělení, náleží výlučně Provozovateli. 
 3. Partner není oprávněn při Obsahu Partnera umisťovat Reklamní sdělení. 

IV. Vyplácení provize 

 1. Za zobrazování Reklamních sdělení při Obsahu Partnera na Seznam Médium náleží Partnerovi odměna v podobě provize, a to za následujících podmínek:
  • pokud je návštěvnost na Obsah Partnera přivedena tzv. přímým odkazem (zejm. ze sociálních sítí) a zároveň platí, že není přivedena Provozovatelem, výše provize činí 50 %
  • pokud je návštěvnost na Obsah Partnera přivedena Provozovatelem (zejména v rámci veškerých služeb Provozovatele, jeho domén, subdomén nebo v rámci služeb, domén nebo subdomén osob majetkově propojených s Provozovatelem), výše provize činí 50 %

(dále jen „Provize“). 

 1. Výše Provize je počítána z výnosů z Reklamních sdělení zobrazených při Obsahu Partnera na Seznam Médium, přičemž je stanovována za kalendářní měsíc zpětně s výjimkou případu uvedeného v článku IV. odst. 3 níže. Výše Provize závisí na celkovém měsíčním výnosu z Reklamních sdělení zobrazených při Obsahu Partnera na Seznam Médium (počítáno z částky bez DPH po odečtení bonusů, provizí třetích stran či jiných slev). Od výnosu, z něhož je stanovována Provize, je Provozovatel oprávněn odečítat technologický poplatek za provozování reklamního systému Provozovatele a další technologické či obdobné poplatky, které vůči Provozovateli uplatňují provozovatelé reklamních systémů třetích stran, zapojených do reklamního systému Provozovatele. Výši těchto poplatků určuje Provozovatel a provozovatelé těchto zapojených reklamních systémů.
 2. Provize je počítána z výnosů z Reklamních sdělení zobrazených při Obsahu Partnera na Seznam Médium (opět počítáno z částky bez DPH po odečtení bonusů, provizí třetích stran či jiných slev) uskutečněných od prvního dne (tzv. od 1. 1.) kalendářního roku, ve kterém došlo k uzavření smluvního vztahu podle těchto Podmínek až do posledního dne kalendářního měsíce daného kalendářního roku, ve kterém došlo k uzavření smluvního vztahu podle těchto Podmínek (např. pokud dojde k uzavření smluvního vztahu 15. 4. 2023, tak Provize je počítána z výnosů z Reklamních sdělení zobrazených při Obsahu Partnera na Seznam Médium od 1. 1. 2023), a dále pak vždy za kalendářní měsíc zpětně. K první fakturaci dojde poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uzavření smluvního vztahu, pokud bude zároveň splněna podmínka uvedená v čl. IV. odst. 9 a následně již dle standardního fakturačního období specifikovaného též v čl. IV. odst. 9. V případě Partnera – plátce DPH, pak bude den uskutečnění zdanitelného plnění, v případě první fakturace za splnění podmínky dle čl. IV. odst. 9 poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uzavření smluvního vztahu a následně již poslední den fakturačního období.
 3. Orientační výše Provize je Partnerovi k dispozici k nahlédnutí ve webovém rozhraní dostupném na (URL): https://partner.seznam.cz/, do něhož se Partner přihlašuje prostřednictvím přihlašovacích údajů k účtu a které umožňuje správu účtu Partnera. Konečnou výši Provize určuje Provozovatel dle svých interních systémů. Partnerovi vzniká nárok na Provizi v okamžiku, kdy Provozovatel Provizi schválí. Do schválení Provize se jedná o nevymahatelnou částku.
 4. Po schválení Provize ze strany Provozovatele dochází k jejímu přesunu do Klientské zóny Partnera dostupné na (URL): https://klient.seznam.cz/wallet/, v níž je Partner oprávněn s Provizí nakládat způsoby, které jsou popsány ve smluvních podmínkách Klientská zóna a Peněženka dostupných na (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/klientska-zona/smluvni-podminky-klientska-zona-penezenka/.
 5. Pokud do 3 kalendářních měsíců od vyslovení souhlasu Partnera s Podmínkami v rozhraní Seznam Partner nedojde k jeho autorizaci, k fyzickému ověření, k zadání a ověření bankovního účtu Partnera nebo v této době přesáhne Provize u Partnera – neplátce DPH – částku 10 000 Kč nebo u Partnera – plátce DPH – částku 10 000 Kč bez DPH, dojde ze strany Provozovatele k pozastavení načítání Provize, s tím, že do doby sjednání nápravy nemá Partner nárok na Provizi. Po zjednání nápravy bude načítání Provize opět spuštěno a nárok na Provizi bude obnoven.
 6. Partner – neplátce DPH – plně a bez výhrad souhlasí a zároveň tím zmocňuje Provozovatele, aby za něj vystavil fakturu. Provozovatel vystaví fakturu jménem Partnera pod vlastní číselnou řadou Provozovatele. Partner se zavazuje, že takovou fakturu přijme za svou a začlení ji do svého účetnictví či daňové evidence. Partner i Provozovatel zároveň souhlasí s vystavením faktur v elektronické podobě.
 7. Partner – plátce DPH plně a bez výhrad souhlasí a zároveň tím zmocňuje Provozovatele, aby v souladu s § 28 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), za něj jako subjekt, pro který se plnění uskutečňuje, vystavil daňový doklad. Daňový doklad bude vystaven jménem Partnera pod číselnou řadou Provozovatele s údajem „vystaveno zákazníkem“. Partner se zavazuje, že takový daňový doklad přijme za svůj a začlení jej do svého účetnictví či daňové evidence. Partner i Provozovatel zároveň souhlasí s použitím daňových Seznam.cz, a. s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685, www.seznam.cz, info@firma.seznam.cz, tel.: +420 234 694 111, fax: +420 234 694 115 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6493, dne 5. 4. 2000 dokladů v elektronické podobě. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den fakturačního období, za který vznikl Partnerovi nárok na Provizi (viz čl. IV. odst. 9 níže).
 8. Schválení konečné výše měsíční Provize ze strany Provozovatele bude prováděno vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po fakturačním období, kterým je jeden kalendářní měsíc. Provize bude vyplacena za předpokladu, že byl Partner autorizován, fyzicky ověřen a došlo k zadání a ověření bankovního čísla účtu Partnera. Provize bude vyfakturována a vyplacena, pokud během fakturačního období vznikne Partnerovi nárok na vyplacení Provize alespoň v částce 1 000 Kč (1 000 Kč bez DPH u Partnera – plátce DPH). Pokud částka za daný kalendářní měsíc nedosáhne uvedené hranice, převede se do následujícího fakturačního období. Částky se za jednotlivé kalendářní měsíce v tomto případě sčítají, dokud nedojde k jejich výplatě. Fakturačním obdobím je pak celé období, za které se Provize vyplácí, maximálně však jeden kalendářní rok s ohledem na charakter plnění na dlouhodobé bázi, tzn. že fakturační období končí vždy nejpozději poslední den daného kalendářního roku.
 9. V případě Partnera – neplátce DPH – si Provozovatel vyhrazuje právo upravit výši Provize vystavením případných opravných faktur a v případě Partnera – plátce DPH – si pak Provozovatel vyhrazuje právo upravit výši Provize v případě úpravy základu daně a výše daně nebo v případě opravy výše daně v jiných případech uvedených v platném a účinném znění zákona o dani z přidané hodnoty, a to vystavením opravných daňových dokladů.
 10. Partner je povinen Provizi zdanit podle platného znění zákona o daních z příjmů a Partner – plátce DPH – dále pak dle platného znění zákona o dani z přidané hodnoty odvést daň na výstupu, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 11. Partner je oprávněn Provizi reklamovat, přičemž důvody je povinen sdělit Provozovateli do 10 pracovních dnů ode dne obdržení vyúčtování, jinak jeho právo uplatnit reklamaci zaniká. Provozovatel si vyhrazuje 30 pracovních dní k reklamaci Partnera.

V. Osobní údaje 

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení “), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. 
 2. Pro účely užívání služby podle těchto Podmínek (pro účely tohoto článku dále jen „služba“) Partnerem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Partnera nebo osobní údaje poskytnuté nebo zadané Partnerem při užívání služby (zejména adresné a popisné údaje). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění těchto Podmínek, na jejichž základě Partner, jako subjekt osobních údajů, užívá službu. 
 3. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec výše uvedeného, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů. 
 4. Partner tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Partnerem poskytnuté e-mailové adresy. 
 5. Pokud Partner předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Partner povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Partner odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu. 
 6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci. 

VI. Závěrečná ustanovení 

 1. Ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek je možné:
  1. ze strany Provozovatele nebo Partnera na základě písemné výpovědi i bez uvedení důvodu
   s výpovědní dobou v délce trvání 3 měsíců, jejíž běh započíná dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé straně;
  2. ze strany Provozovatele na základě písemné výpovědi s účinností doručením výpovědi Partnerovi, z důvodu porušení pravidel pro Obsah Partnera, stanovený v čl. IV. Smluvních podmínek služby Seznam Médium;
  3. ze strany Provozovatele nebo Partnera, z důvodu ukončení spolupráce v rámci služby Seznam Médium, a to ke dni účinnosti ukončení spolupráce v rámci služby Seznam Médium.
  4. Ze strany Partnera ukončením spolupráce v souladu s odst. 6 tohoto článku, a to při odmítnutí změny Podmínek.
  5. Pokud je Partner v postavení spotřebitele, odstoupením Partnera ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smluvního vztahu podle těchto Podmínek.
 2. Písemná forma jednání dle těchto Podmínek je dodržena i prostřednictvím skenovaného dokumentu
  (obsahujícího skenovaný obraz podpisu) zaslaného elektronickou formou.
 3. Vztahy těmito Podmínkami neupravené se řídí Smluvními podmínkami služby Seznam Médium, dále ve vybraných částech smluvními podmínkami Klientská zóna a Peněženka a právními předpisy České republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě rozporu znění smluvních podmínek, mají tyto Podmínky přednost.
 4. V případech, kdy je Partner ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Partner v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Partner, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Partner má povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích Provozovatele. Za důvěrné informace se považují technologie Provozovatele, informační materiál nebo dokumenty související s programem Seznam Partner nebo Seznam Medium. Dále se za důvěrné informace považují statistická data týkající se zobrazení Reklamních sdělení nebo Obsahu Partnera, dále údaje o položkových cenách. Partner je oprávněn zveřejňovat hrubý příjem, jenž mu je Provozovatelem vyplácen.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména při změně legislativy, technické změně služby Seznam Médium nebo služeb souvisejících nebo v případě změny provozních, organizačních nebo obchodních procesů Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Partnerovi prostřednictvím rozhraní Seznam Partner minimálně 15 dní před účinností této změny. Partner má právo odmítnout změnu Podmínek a z toho důvodu ukončit smluvní vztah dle těchto Podmínek. Pokud Partner po účinnosti změny Podmínek ve smluvním vztahu setrvává a postupuje podle smluvního vztahu, má se zato, že tím přijímá změnu Podmínek.
 7. Kontaktní e-mailová adresa Provozovatele v této věci: medium@firma.seznam.cz, telefonní kontakt Provozovatele: dostupný na: https://o.seznam.cz/kontakty/.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2023.