Pravidla pro partnerské weby (do 30. 11. 2023)

Administrátoři služby Sklik mohou zablokovat partnerský web, pokud poruší kterékoli z následujících pravidel nebo ustanovení Smluvních podmínek. Tato Pravidla pro partnerské weby se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Každý Server registrovaný Partnerem v systému Seznam Partner musí splňovat následující podmínky:

Partner smí užívat označení „Seznam Partner“ či jakoukoli jeho modifikaci pouze v rozsahu definovaném v programu Seznam Partner:

Seznam Partnerem je provozovatel webových stránek, který na své stránky umisťuje boxy reklamního systému Seznamu. Za reklamu realizovanou na svých internetových stránkách pobírá Partner provizi od společnosti Seznam.cz, která provozuje reklamní systém a zprostředkovává výplatu provize.

Zejména je tedy zakázáno užívat slovní spojení „Seznam Partner“ či jakoukoli jeho slovní modifikaci typu „Registrovaný provozovatel služby Seznam Partner“ a podobně v obchodní komunikaci s potenciálními zákazníky či obchodními partnery, pokud se tato komunikace výslovně netýká programu Seznam Partner.

Užíváním tohoto dovětku v jakékoli formě nesmí být vůči třetím osobám ze strany Partnera vyvoláván klamavý či mylný dojem, že tento Partner, který užívá program Seznam Partner má se společností Seznam.cz, a. s. navázánu jinou formu spolupráce, jako certifikovaný partner či dodavatel nabízí produkty a služby společnosti Seznam.cz, a. s. či ji obchodně zastupuje, případně se podílí na vytváření inzerce nebo služeb společnosti Seznam.cz, a. s.

Pravidla obsahu a formy partnerských Serverů

Inzeráty Seznam Partner nesmí být zobrazeny na stránkách:

 • obsahujících pornografii a služby či materiály jinak související se sexem, výjimkou jsou lifestylové magazíny, které jsou povoleny za předpokladu, že obsahují vstupní bránu;
 • obsahujících všechny nelegální činnosti, například (ale nikoliv pouze) drogy, nelegální sdílení autorských děl a odkazy na ně, případně nelegální šíření autorských děl (vyhrazujeme si odmítnout kterýkoliv server obsahující odkazy na autorská díla či takové partnerské weby, jejichž obsahem autorská díla přímo jsou);
 • navádějících k porušování zákonů ČR a poskytujících informace, které mohou být k porušení zákonů ČR využity;
 • propagujících tabákové výrobky (web propagující alkohol musí splnit následující podmínky);
 • které jsou v rozporu s dobrými mravy, či které jsou jinými způsoby podvodné a nemorální;
 • s nevhodným (společensky nepřijatelným, vulgárním) obsahem;
 • které jsou ve výstavbě nebo nefunkční;
 • které nejsou smysluplné pro uživatele, obsahují nadměrné množství klíčových slov, odkazů či jiných prvků stránky;
 • které jsou obsahově slabší (bez kvalitního a smysluplného textu), případně se na nich nachází shluky obrázků, videí, her a podobně;
 • které mohou být pro uživatele obtěžující, například samovolným spuštěním hlasitého zvukového doprovodu, stahováním nadměrného množství dat bez souhlasu uživatele a podobně;
 • vyvolávajících nebo spouštějících pop-up nebo pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky, samovolnou instalaci ActiveX prvku, či samovolně spouštějících stažení jiného souboru, než je samotná webová stránka;
 • vytvořených pouze za účelem nalákání uživatele na placené prokliky či jinou reklamu a na stránkách, jejichž obsah je z převážné části zaplněn reklamou;
 • nabízejících výdělek za klikání na jakoukoli reklamu;
 • které uživatele nadměrně přesměrovávají bez jeho vědomí;
 • na kterých dochází k automatickému obnovení stránek za účelem umělého navyšování zobrazování stránek (pageviews) či reklamních pozic;
 • které nejsou v českém jazyce.

Stránky s inzeráty Seznam Partner musí obsahovat kontakt na provozovatele Serveru.

Našim inzerentům chceme mimo jiné nabízet obsahově hodnotné a podnikatelsky přínosné webové stránky. Nedosáhnou-li návštěvníci vašich webových stránek během dvou měsíců limitního počtu konverzí v zobrazující se inzerci, dojde k ukončení účasti vašich webových stránek v programu Seznam Partner. Provozovatel si vyhrazuje právo určit potřebný limit počtu konverzí.

Pravidla užití a manipulace s reklamním kódem

 • Kód pro vložení reklamy Seznam Partner smí být upravován pouze v nezbytných případech a v souladu s technickou dokumentací https://ssp.imedia.cz/static/doc/ a s platnými smluvními podmínkami služby Seznam Partner.
 • Reklama Seznam Partner smí být zobrazována pouze ve webových aplikacích dostupných přes síť www, je přísně zakázané vkládání Kódu Seznam Partner do emailových zpráv či newsletterů. Nesmí být součástí aplikací a nástrojů spouštěných na straně uživatelů.
 • Je zakázáno jakékoli vlastní klikání na inzeráty na Partnerově webu či navádění k prokliku třetí stranou, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Partnerovi zablokovat účet a náhradu vzniklé škody požadovat právní cestou, stejně tak může snížit Partnerovi provizi, či ji zcela odebrat. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně Provozovateli s tím, že Provozovatel může přihlédnout k argumentům předložených Partnerem.
 • Je zakázáno umístit reklamní kód na stránku bez obsahu s výjimkou stránek s chybovými hláškami (chyba 404, 500 a podobně) a samostatných stránek v galeriích obrázků.
 • Reklama Seznam Partner smí být zobrazována pouze na webu pro který byl generován reklamní kód Seznam Partner.

Pravidla pro zobrazení a umístění reklam Seznam Partner

 • Reklama Seznam Partner nesmí být snadno zaměnitelná za jinou formu reklamy, či reklamu jiného poskytovatele.
 • Reklama Seznam Partner nesmí být zvýrazňována rozložením stránek a prvky napodobující přirozený obsah stránky, žádná část reklamní plochy nesmí být zakryta jiným prvkem na stránce.
 • Uživatel nesmí být lákán k prokliknutí návodnými popisky (např. Klikněte zde, Oblíbené stránky a podobně).
 • Partner nesmí slibovat třetím stranám peněžitou či jinou odměnu, nebo dokonce podmiňovat další navigaci na stránkách kliknutím na reklamu.
 • Reklama Seznam Partner nesmí být zaměnitelná s navigací a obsahem stránek.
 • Reklamy Seznam Partner nesmí být na stránce rotovány skriptem (cyklování reklam v bloku v časovém intervalu).
 • Reklamní plochy Seznam Partner, stejně jako ostatní reklamní plochy, nesmějí na žádné ze stránek webu převažovat nad jejím relevantním obsahem anebo jej příliš narušovat.

Pravidla pro umístění plochy s call-to-action (CTA) tlačítkem

 • Plocha s CTA tlačítkem nesmí v obrázkové galerii vstupovat mezi obrázek galerienavigaci galerienavigační tlačítka galerie.
  • Navigací galerie rozumíme například také číslování obrázku formou Obrázek 2Obrázek 1 z 8Strana 1 z 8 a podobně).
  • Za navigační tlačítka je považováno i využití slovní formy, jako je Předchozí, DalšíVstoupit a podobně.
 • V okolí obrázku, ať už umístěného samostatně, nebo v obrázkové galerii, smí být pouze jedna plocha s CTA tlačítkem.
 • Plocha s CTA tlačítkem musí být vzdálena nejméně 300 px od obrázku z obrázkové galerie.

Při porušení podmínek pro umístění plochy s CTA tlačítkem dojde k blokaci webu i provize.

I. Pravidla výdeje a vykreslování – mobilní „branding“

I.1 Obecná charakteristika formátu

Jako mobilní „branding“ označujeme v reklamním systému Seznamu obdélníkovou reklamu umístěnou fixně k dolnímu okraji okna prohlížeče na celou jeho šíři, a to pouze na mobilních zařízeních. Obecně se jedná buď o klasický banner (u Seznamu o rozměrech 320 × 100 px, 300 × 100 px nebo 500 × 200 px), nebo o textovou reklamu v ploše plně využívající šířku displeje a nepřesahující 25 % výšky okna prohlížeče. V praxi se lze často setkat také s obecnějším pojmenováním mobilní pop-up.

I.2 Pokyny pro zacházení s mobilním „brandingem“

 1. Pro výdej mobilního „brandingu“ se používají samostatné zóny, které jsou vyhrazené pouze pro tuto formu zobrazení reklamy.
 2. Název každé zóny používané pro zobrazení reklamy v podobě mobilního „brandingu“ obsahuje klíčové slovo „popup“ a zóna má typ média nastavený na hodnotu „Mobilní Popup“. Název zóny a typ média je možné zadat a upravovat v detailu zóny v rozhraní Seznam Partner.
 3. Mobilní „branding“ se vydává pouze na mobilních zařízeních.
 4. Formou mobilního „brandingu“ se v případě reklamního systému od Seznam.cz může zobrazit obrázkový či HTML5 banner, kombinovaná reklama či dynamický retargeting (z Skliku). Seznam.cz si vyhrazuje právo rozšířit či omezit typy vydávané reklamy. Omezení vydávaných typů reklamy lze provést také na vyžádání partnera.
 5. Partneři využívající dodání dat reklamy ve formátu JSON si kombinovanou reklamu a dynamický retargeting stylují sami. Je povoleno použít právě jeden inzerát nebo právě jednu nabídku produktů v jedné pop-up zóně.
 6. Pro mobilní „branding“ je vyhrazen prostor u dolního okraje okna prohlížeče. Display bannerová reklama je umístěna na fixně pozicované neprůhledné jednobarevné podkladové vrstvě (s výjimkou horizontální orientace zařízení – viz bod 8) využívající celou šíři displeje a nejvýše 25 % výšky okna prohlížeče. Pro grafické bannery dodává reklamní systém formáty 320 × 100 px (Sklik) a 300 × 100 px a 500 × 200 px (RTB systémy třetích stran), jejichž velikost lze na straně webu upravovat nejvýše o ±30 %. Poměr stran banneru při tom musí zůstat zachován. Není povoleno reklamu ořezávat.
 7. Banner je ve vodorovném směru zarovnán na střed podkladové vrstvy. V případě textové reklamy (kombinovaná reklama, DRTG) nastylované partnerem nesmí výška reklamní plochy přesáhnout 25 % výšky okna prohlížeče a musí využívat plnou šíři displeje.
 8. Má-li uživatel své mobilní zařízení orientováno vodorovně, reklama se umístí do pravého dolního rohu okna prohlížeče a není opatřena podkladovou vrstvou. V případě grafických bannerů se použije v originálním formátu bez změny velikosti (320 × 100 px, 300 × 100 px, nebo 500 × 200 px), v případě kombinované reklamy a dynamického retargetingu, které partner od reklamního systému obdrží jako data a grafickou podobu jim dodává sám, má reklamní plocha rozměry nejvýše 500 × 200 px.
 9. Partner doplní mobilní „branding“ tlačítkem pro zavření reklamy, splňujícím specifikaci uvedenou v části I.3 těchto pravidel. Zavírací tlačítko je zřetelně viditelné a plně funkční od okamžiku, kdy se reklama zobrazí.
 10. Mobilní „branding“ je proklikový (tj. při kliku se uživatel dostane na cílovou stránku reklamy) pouze v ploše vyplněné reklamou (grafickým bannerem, resp. textovou reklamou nastylovanou partnerem).
 11. Najíždění mobilního „brandingu“ do viewportu prohlížeče probíhá vždy zdola nahoru.
 12. Během najíždění do viewportu a při swipu (scrollu) je proklik na cílovou stránku reklamy blokován.
 13. Reklamní plocha (včetně zavíracího tlačítka) je pro lepší odlišení od stránky opatřena stínem: box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 4px 40px 4px;
 14. Časový rozestup mezi požadavky na výdej kteréhokoli z překryvných formátů je v rámci jednoho zobrazení stránky uživatelem minimálně 30 sekund.
 15. Partner zajistí, že objekt zóny, který se předává v požadavku na výdej překryvného formátu, bude obsahovat parametr reloadCount. Výchozí hodnotu (při prvním odeslání požadavku v rámci zobrazení stránky) nastaví partner na nulu. Výdejový skript zvýší tuto hodnotu o jednotku při každém dalším zavolání funkce sssp.getAds() s daným objektem zóny v rámci jednoho zobrazení stránky.

  <script>
    sssp.getAds
      (
        [
          {
            "zoneId": 12345,
            "id": "ssp-zone-12345",
            "width": 500,
            "height": 200,
            "options": {
              "reloadCount": 0
            }
          }
        ]
      )
  </script>

I.3 Tlačítko pro zavření reklamy – vzhled a umístění

 1. Tlačítko pro zavření reklamy je umístěno vpravo nahoře nad reklamní plochou.
 2. Tlačítko má tvar obdélníku o minimálních rozměrech 140 × 31 px (šířka  × výška), jeho barva je tmavě šedá (#3f3f3f nebo rgba(63, 63, 63, 1)), má 100% krytí (nulovou průhlednost).
 3. CSS definice rozměrů a pozice v px pro zobrazení na mobilních zařízeních (v HTML hlavičce je třeba uvádět <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">) jsou uvedeny níže na Obrázku mobilní „branding“.
 4. Tlačítko obsahuje text „zavřít reklamu“ zarovnaný na střed tlačítka. Text je bílé barvy a velikosti 14 px, font Arial, Helvetica, nebo sans-serif, základní řez. Minimální padding tlačítka je 8 px z každé strany.
 5. Samostatné označení „Reklama“ není vzhledem k textu na zavíracím tlačítku povinné. V případě, že je reklama webu předávána jako data v JSONu a stylována na straně partnera, a je-li označení „Reklama“ vyžadováno provozovatelem webu, umístí se do pravého dolního rohu reklamní plochy. Toto označení se nepoužije v případě iframe výdeje, kde by docházelo ke kolizi s prvky vkládanými Seznamem – packou, případně ikonou pro zpětnou vazbu na reklamu (pouze u přihlášených uživatelů).
brázek mobilní „branding“: Požadované vlastnosti tlačítka pro zavření reklamy u formátu mobilní „branding“

Obrázek mobilní „branding“: Požadované vlastnosti tlačítka pro zavření reklamy
u formátu mobilní „branding“

II. Pravidla výdeje a vykreslování – mobilní viněta (vignette)

II.1 Obecná charakteristika formátu a vymezení pojmů

Jako mobilní vinětu označujeme, v souladu s pojmenováním mobile vignette používaným Googlem, reklamu zobrazovanou na mobilních zařízeních, která využívá celé okno prohlížeče. Zahrnuje jednak typ interstitial, který se zobrazí výhradně v okamžiku přerušení prohlížení obsahu webu – při přechodu uživatele na jinou stránku webu nebo při jeho opuštění, v obou případech prostřednictvím prokliku na odkaz –, jednak typ full-screen pop-up, jehož zobrazení je nezávislé na chování uživatele. Mobilní viněta může obsahovat jak klasický banner, tak textovou reklamu.

II.2 Pokyny pro nakládání s mobilní vinětou

 1. Pro výdej mobilní viněty se využívají samostatné zóny, které jsou vyhrazené pouze pro tuto formu zobrazení reklamy.
 2. Název každé zóny používané pro zobrazení reklamy v podobě mobilní viněty obsahuje klíčové slovo „vignette“ a zóna má typ média nastavený na hodnotu „Mobilní Viněta“. Název zóny a typ média je možné zadat a upravovat v detailu zóny v rozhraní Seznam Partner.
 3. Mobilní viněta se vydává pouze na mobilních zařízeních, je-li rozměr displeje ve vodorovném směru nejméně 320 dp a nejvýše 540 dp. Tomuto rozmezí vyhovuje většina současných mobilních telefonů při orientaci na výšku.
 4. Formou mobilní viněty se v případě reklamního systému od Seznam.cz může zobrazit obrázkový či HTML5 banner, kombinovaná reklama či dynamický retargeting (z Skliku). Seznam.cz si vyhrazuje právo rozšířit či omezit typy vydávané reklamy. Omezení vydávaných typů reklamy lze provést také na vyžádání partnera.
 5. Partneři využívající dodání dat reklamy ve formátu JSON si kombinovanou reklamu a dynamický retargeting stylují sami. Je povoleno použít nejvýše dva inzeráty nebo dvě nabídky produktů v jedné zóně.
 6. Kombinovaná reklama a DRTG (data v JSONu) využívají pro své vykreslení plnou plochu okna prohlížeče.
 7. Pro mobilní vinětu jsou povolené následující formáty bannerové reklamy:
  1. 300 × 250 px,
  2. 300 × 300 px,
  3. 300 × 600 px,
  4. 480 × 480 px.
 8. U formátů a, b není povoleno měnit velikost. Pokud rozměry okna prohlížeče nejsou dostačující pro zobrazení formátu c, nebo d, je třeba reklamu proporcionálně zmenšit tak, aby plochu okna prohlížeče maximálně využila. Zmenšování reklamy vydané do iframu zajišťuje výdejový skript ssp.js, v případě výdeje formou JSONu musí zmenšení zajistit web partnera. Zvětšování a ořezávání reklamy je zakázáno. Reklamní plocha je v obou osách zarovnána na střed okna prohlížeče.
 9. Plocha mobilní viněty využívá celé okno prohlížeče. Pokud jej reklama nezaplní kompletně, vyplní se zbývající plocha jednou neutrální barvou zaručující dobrou viditelnost reklamy – například černou, nebo bílou.
 10. Partner doplní mobilní vinětu tlačítkem pro zavření reklamy a označením „Reklama“, která splňují specifikaci uvedenou v části II.3 těchto pravidel. Oba prvky jsou zřetelně viditelné po celou dobu zobrazení reklamy a zavírací tlačítko navíc plně funkční od okamžiku, kdy se mobilní viněta zobrazí.
 11. Během načítání plochy do viewportu a při dotyku typu swipe je proklik na cílovou stránku reklamy blokován.
 12. Zdrojový kód mobilní viněty, zahrnující kromě samotné reklamy i zavírací tlačítko a označení „Reklama“, musí být uzavřený do HTML elementu, v jehož atributu class je obsažen řetězec seznamAd--wrapper. HTML element představující tlačítko pro zavření reklamy musí mít v atributu class obsažený řetězec seznamAd--cButton. Příklad struktury:

  <div class="seznamAd--wrapper">
      <div class="seznamAd--cButton">zavřít reklamu</div>
      <div class="tag">Reklama</div>
      <div class="content"><!-- reklamní obsah --></div>
  </div>
 1. Mobilní viněta je prokliková (tj. při kliku se uživatel dostane na cílovou stránku reklamy) pouze v ploše vyplněné reklamou (s výjimkou zavíracího tlačítka, jeho ochranné zóny a označení „Reklama“). To znamená, že u display reklamy (bannerů) a reklamy uzavřené do iframu je prokliková plocha vymezená bannerem, resp. iframem, u kombinované reklamy a dynamického retargetingu stylovaných partnerem je proklik umístěný na obdélníkové ploše vymezené obrázkem a textem reklamy, jako by se jednalo o reklamu uzavřenou v iframu. Okolní plocha (prázdné pruhy nad reklamou a pod ní) je neutrální, tj. nereaguje ani proklikem na cílovou stránku, ani zavřením reklamy.
 2. Časový rozestup mezi požadavky na výdej kteréhokoli z překryvných formátů bude v rámci jednoho zobrazení stránky uživatelem minimálně 30 sekund.
 3. Partner zajistí, že objekt zóny, který se předává v požadavku na výdej překryvného formátu, bude obsahovat parametr reloadCount. Výchozí hodnotu (při prvním odeslání požadavku v rámci zobrazení stránky) nastaví partner na nulu. Výdejový skript zvýší tuto hodnotu o jednotku při každém dalším zavolání funkce sssp.getAds() s daným objektem zóny v rámci jednoho zobrazení stránky.

  <script>
    sssp.getAds
      (
        [
          {
            "zoneId": 12345,
            "id": "ssp-zone-12345",
            "width": 480,
            "height": 600,
            "options": {
              "reloadCount": 0
            }
          }
        ]
      )
  </script>

II.3 Tlačítko pro zavření reklamy a označení reklamy – vzhled a umístění

II.3.1 Tlačítko pro zavření reklamy
 1. Tlačítko pro zavření reklamy se nachází v pravém horním rohu okna prohlížeče.
 2. Vzdálenost zavíracího tlačítka od okrajů reklamní plochy je 18 px.
 3. CSS definice rozměrů a pozice v px pro zobrazení na mobilních zařízeních (v HTML hlavičce je třeba uvádět <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">) jsou uvedeny níže na Obrázku mobilní viněta.
 4. Partner si může zvolit mezi kruhovým tlačítkem o průměru minimálně 30 px a čtvercovým tlačítkem o délce strany alespoň 30 px. V obou typech se nachází výrazný (velikost, kontrast) zavírací křížek zarovnaný na střed tlačítka.
 5. Oblast kliku na zavírací tlačítko zasahuje alespoň 7 px z každé strany vně jeho plochy.
 6. Zavírací tlačítko má barvu kontrastní k podkladové vrstvě a je zcela neprůhledné. Partner zajistí, aby bylo zavírací tlačítko zřetelně vidět na tmavém i světlém podkladu, včetně vícebarevného, například na fotografii. Je možné použít záři kolem tlačítka.
 7. Kontrast mezi barvou tlačítka a symbolu „ד musí být 4,5 nebo více dle metodiky https://contrast-ratio.com.
II.3.2 Označení reklamy
 1. Reklamu je třeba označit slovem „Reklama“ na jednobarevné obdélníkové ploše, kde velikost písma je alespoň 11 px (doporučujeme použít tučný řez zlepšující u takto malé velikosti písma čitelnost) a padding alespoň 4 px z každé strany.
 2. Označení reklamy je umístěno do pravého dolního rohu reklamní plochy. Vzdálenost označení od okrajů okna prohlížeče je 18 px.
 3. Označení reklamy má barvu kontrastní k podkladové vrstvě a je zcela neprůhledné. Partner zajistí, aby bylo zřetelně vidět na tmavém i světlém podkladu, včetně vícebarevného, například na fotografii. Je možné použít záři kolem označení.
 4. Kontrast mezi barvou podkladového obdélníku a textem „Reklama“ musí být 4,5 a více dle metodiky https://contrast-ratio.com.

Obrázek mobilní viněta: Požadované vlastnosti tlačítka pro zavření reklamy
a označení reklamy u formátu mobilní viněta

III. Pravidla výdeje a vykreslování – mobilní pop-up square

III.1 Obecná charakteristika formátu

Jako mobilní pop-up square označujeme v reklamním systému Seznamu reklamu formátu 300 × 300 px nebo 300 × 250 px umístěnou fixně k pravému dolnímu okraji okna prohlížeče, a to pouze na mobilních zařízeních.

III.2 Pokyny pro zacházení s mobilním pop-up squarem

 1. Pro výdej mobilního pop-up squaru se používají samostatné zóny, které jsou vyhrazené pouze pro tuto formu zobrazení reklamy.
 2. Název každé zóny používané pro zobrazení reklamy v podobě mobilního pop-up squaru obsahuje klíčové slovo „popup-square“ a zóna má typ média nastavený na hodnotu „Mobilní Popup Square“. Název zóny a typ média je možné zadat a upravovat v detailu zóny v rozhraní Seznam Partner.
 3. Mobilní pop-up square se vydává pouze na mobilních zařízeních.
 4. Formou mobilního pop-up squaru se v případě reklamního systému od Seznam.cz může zobrazit obrázkový či HTML5 banner, kombinovaná reklama či dynamický retargeting (z Skliku). Seznam.cz si vyhrazuje právo rozšířit či omezit typy vydávané reklamy. Omezení vydávaných typů reklamy lze provést také na vyžádání partnera.
 5. Partneři využívající dodání dat reklamy ve formátu JSON si kombinovanou reklamu a dynamický retargeting stylují sami. Je povoleno použít právě jeden inzerát nebo právě jednu nabídku produktů v jedné pop-up square zóně.
 6. Mobilní pop-up square je zarovnán fixně do pravého dolního rohu okna prohlížeče. Pro grafické bannery je v tomto typu reklamní plochy povoleno využívat formáty 300 × 300 px a 300 × 250 px. Jejich velikost není povoleno jakkoliv upravovat, ať už by se jednalo o zmenšení nebo zvětšení reklamy, nebo její ořez.
 7. V případě textové reklamy (kombinovaná reklama, DRTG) dodané jako data v JSON struktuře, nastyluje partner plochu reklamy tak, aby měla rozměry 300 × 300 px.
 8. Partner doplní mobilní pop-up square tlačítkem pro zavření reklamy, splňujícím specifikaci uvedenou v části III.3 těchto pravidel. Zavírací tlačítko je zřetelně viditelné a plně funkční od okamžiku, kdy se reklama zobrazí.
 9. Mobilní pop-up square je proklikový (tj. při kliku se uživatel dostane na cílovou stránku reklamy) v celé své ploše s výjimkou zavíracího tlačítka a jeho ochranné zóny.
 10. Najíždění mobilního pop-up squaru do viewportu prohlížeče probíhá vždy zdola nahoru.
 11. Během najíždění do viewportu a při swipu (scrollu) je proklik na cílovou stránku reklamy blokován.
 12. Reklamní plocha (včetně zavíracího tlačítka) je pro lepší odlišení od stránky opatřena stínem: box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 4px 40px 4px;
 13. Časový rozestup mezi požadavky na výdej kteréhokoli z překryvných formátů bude v rámci jednoho zobrazení stránky uživatelem minimálně 30 sekund.
 14. Partner zajistí, že objekt zóny, který se předává v požadavku na výdej překryvného formátu, bude obsahovat parametr reloadCount. Výchozí hodnotu (při prvním odeslání požadavku v rámci zobrazení stránky) nastaví partner na nulu. Výdejový skript zvýší tuto hodnotu o jednotku při každém dalším zavolání funkce sssp.getAds() s daným objektem zóny v rámci jednoho zobrazení stránky.

  <script>
    sssp.getAds
      (
        [
          {
            "zoneId": 12345,
            "id": "ssp-zone-12345",
            "width": 300,
            "height": 300,
            "options": {
              "reloadCount": 0
            }
          }
        ]
      )
  </script>

III.3 Tlačítko pro zavření reklamy – vzhled a umístění

 1. Tlačítko pro zavření reklamy je umístěno vpravo nahoře nad reklamní plochou.
 2. Tlačítko má tvar obdélníku o rozměrech 140 × 31 px (šířka  × výška), jeho barva je tmavě šedá (#3f3f3f nebo rgba(63, 63, 63, 1)), má 100% krytí (nulovou průhlednost).
 3. Tlačítko obsahuje text „zavřít reklamu“ zarovnaný na střed tlačítka. Text je bílé barvy a velikosti 14 px, font Arial, Helvetica, nebo sans-serif, základní řez. Minimální padding tlačítka je 8 px z každé strany.
 4. CSS definice rozměrů a pozice v px pro zobrazení na mobilních zařízeních (v HTML hlavičce je třeba uvádět <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">) jsou uvedeny níže na Obrázku mobilní pop-up square.
 5. Samostatné označení „Reklama“ není vzhledem k textu na zavíracím tlačítku povinné. V případě, že je reklama webu předávána jako data v JSONu a stylována na straně partnera, a je-li označení „Reklama“ vyžadováno provozovatelem webu, umístí se do pravého dolního rohu reklamní plochy. Toto označení se nepoužije v případě iframe výdeje, kde by docházelo ke kolizi s prvky vkládanými Seznamem – packou, případně ikonou pro zpětnou vazbu na reklamu (pouze u přihlášených uživatelů).
Obrázek mobilní pop-up square: Požadované vlastnosti tlačítka pro zavření reklamy u formátu mobilní pop-up square

Obrázek mobilní pop-up square: Požadované vlastnosti tlačítka pro zavření reklamy
u formátu mobilní pop-up square

Pravidla pro umístění reklamy Sklik/Seznam Partner a reklam jiných poskytovatelů

Nesmí dojít k zobrazení reklam Seznam/Sklik a současně reklam jiného poskytovatele, pokud jsou reklamy takového poskytovatele v rozporu s dobrými mravy, či které jsou jinými způsoby podvodné a nemorální (dále jen nevhodný poskytovatel reklamy).

K zobrazení reklamy Seznam/Sklik na stránkách Partnera nesmí dojít ve stejnou chvíli, jako zobrazení reklam od nevhodného poskytovatele reklamy.

 • Návštěvník stránky nesmí vidět na stejné stránce reklamu Seznam/Sklik a zároveň nevhodného poskytovatele reklamy.
 • Na dalších stránkách nevhodný poskytovatel reklamy smí být umístěn, pokud nedojde na stejné stránce k zobrazení reklamy Sklik/Seznam.

Odpovědnost za návštěvnost internetových stránek nese vždy Partner jako jejich provozovatel

Každé kliknutí na reklamu, její zobrazení nebo přehrání musí být výsledkem skutečného zájmu uživatele o konkrétní reklamní sdělení a nikoli výsledkem umělého generování kliků nebo umělého zobrazování či přehrávání reklam. Pouze v tomto případě je možné nalézt efektivní a dlouhodobou rovnováhu mezi Partnery, kteří za reklamu realizovanou na svých internetových stránkách pobírají provizi, společností Seznam.cz, která provozuje reklamní systém a výplatu provize zprostředkovává, a inzerenty, kteří za zobrazování reklamy hradí finanční prostředky.

Jsou tedy zakázány všechny činnosti a řešení, které na internetové stránky či služby inzerentů odesílají uživatele „uměle“, nikoli v důsledku jejich skutečného zájmu o reklamní sdělení. Proto platí několik pravidel.

Není povoleno:

 1. klikat na vlastní reklamu Partnera či reklamu Partnera uměle zobrazovat či ji přehrávat, přičemž vlastní reklamou jsou myšleny reklamní pozice na internetových stránkách Partnera;
 2. žádat či nabádat třetí osoby ke klikání na vlastní reklamu Partnera nebo k umělému zobrazování či přehrávání vlastní reklamy Partnera či jim za tyto úkony nabízet nebo slibovat odměnu v jakékoli formě;
 3. poptávat prokliky na vlastní reklamu Partnera nebo umělé zobrazování či přehrávání vlastní reklamy Partnera u třetích osob;
 4. využívat technická řešení či služby, které klikání na vlastní reklamu Partnera či umělé zobrazování či přehrávání vlastní reklamy Partnera automatizovaným způsobem zajišťují či zprostředkovávají;
 5. užívat podvodná softwarová řešení a implementovat metody, které uměle a automatizovaně zvyšují návštěvnost internetových stránek a služeb inzerenta z internetových stránek Partnera, zejména užívání nejrůznějších robotů a podobně;
 6. umisťovat zavádějící obrázky či nejrůznější prvky vedle reklam na internetových stránkách Partnera, které mají za cíl nebo mohou uvést uživatele v omyl, že kliká na daný prvek, ačkoli ve skutečnosti neúmyslně kliká na reklamní plochu;
 7. upravovat reklamy tak, aby pro uživatele nebyly rozeznatelné od ostatního obsahu na internetové stránce Partnera či upravovat obsah internetových stránek Partnera tak, aby jej bylo obtížné rozeznat od reklam – reklamy musí být jasně označeny;
 8. provádět analýzy přenosových kódů nebo zadávat takové činnosti třetím stranám.

Výše uvedené body platí také pro všechny další formy konzumace reklamy ze strany uživatelů.

Reklama se v rámci jednoho konkrétního umístění na stránce smí načítat pouze jednou a není povoleno užívat technické řešení či služby, které automatizovaným způsobem zajišťují či zprostředkovávají obnovování, resp. opakované načítání reklamy anebo celé stránky. Výjimka z tohoto pravidla platí pro desktopový formát sticky skyscraper (při scrollování zůstává umístěný fixně vzhledem k oknu prohlížeče, tj. je viditelný podél celého článku/obsahu stránky) a překryvné mobilní formáty (mobilní pop-up „branding“, mobilní pop-up square a mobilní viněta). U zón, kde partner reload provádí, je povinen přidat do objektu zóny parametr reloadCount. Výchozí hodnotu (při prvním odeslání požadavku v rámci zobrazení stránky) nastaví partner na nulu. Výdejový skript zvýší tuto hodnotu o jednotku při každém dalším zavolání funkce sssp.getAds() s daným objektem zóny v rámci jednoho zobrazení stránky. Časový rozestup mezi požadavky na obnovení reklamy je v rámci jednoho zobrazení stránky uživatelem minimálně 30 sekund.

Partner není oprávněn užívat služby či spolupracovat s partnery, kteří svými funkcemi a podstatou svého fungování porušují body dle bodu 1. až 8. výše. Zejména je zakázáno spolupracovat se subjekty, kteří nabízí platby za klikání na reklamu nebo za její umělé zobrazování či přehrávání a zasílají nevyžádané e-maily vybízející ke klikání na reklamu a podobně.

Pokud ze strany Partnera dojde k porušení výše uvedených zásad, je společnost Seznam.cz oprávněna s okamžitou účinností ukončit spolupráci.

V případě, že společnost Seznam.cz zjistí takové činnosti, může Partnerovi zablokovat účet a náhradu vzniklé škody požadovat právní cestou. Stejně tak může snížit Partnerovi provizi, či ji zcela odebrat. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně společnosti Seznam.cz s tím, že může přihlédnout k argumentům předložených Partnerem.

Pravidla uvedená na této stránce byla účinná od 1. 6. 2023. Dne 1. 12. 2023 vstoupila v platnost a účinnost nová verze pravidel https://partner.seznam.cz/napoveda/pravidla-pro-partnerske-weby-2024-02-29/.