Smluvní podmínky služby „Seznam Partner“ (platné 15. 2. 2023 – 30. 9. 2023)

Předchozí smluvní podmínky služby Seznam Partner
Novější smluvní podmínky služby Seznam Partner

Tyto smluvní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele a partnerů při užívání služby Seznam Partner a služby Sklik Partner (dále společně jen „služba Seznam Partner“) provozované společností Seznam.cz, a. s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČO: 26168685, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále„provozovatel“).
Odsouhlasením těchto smluvních podmínek se partner zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená.

Část 1. Definice

 1. Služba Seznam Partner je reklamní služba provozovatele dostupná na (URL): https://partner.seznam.cz, která na serveru partnera umožňuje výdej a zobrazování reklamy dodávané provozovatelem.
 2. Partner je registrovaný uživatel provozovatele, který si v rozhraní aktivoval službu Seznam Partner a provozovatel na základě toho dodává a zobrazuje na serveru partnera reklamu.
 3. Registrovaným uživatelem provozovatele je uživatel služeb provozovatele, kterému byl po registraci zřízen účet (dále jen „účet“), do něhož se přihlašuje prostřednictvím přihlašovacích údajů v podobě e-mailové adresy a hesla (dále jen „přihlašovací údaje“). Má-li partner u provozovatele zřízen e-mailový účet, lze tyto přihlašovací údaje užít také pro službu Seznam Partner.
 4. Server je provozovatelem schválená internetová stránka partnera, na níž partner nasadil reklamní kód a vymezil konkrétní prostor, do něhož bude provozovatel dodávat reklamu. Server musí odpovídat pravidlům pro partnerské weby (URL): https://partner.seznam.cz/napoveda/pravidla-pro-partnerske-weby/.
 5. Reklama jsou jednotlivé inzeráty a obchodní sdělení dodávané na server partnera provozovatelem (včetně obchodních sdělení služby Sklik a jiných programatických zdrojů).
 6. Rozhraní je webové rozhraní dostupné na (URL): https://partner.seznam.cz, do něhož se partner přihlašuje prostřednictvím přihlašovacích údajů k účtu a které umožňuje správu účtu služby Seznam Partner.

Část 2. Pravidla užívání služby Seznam Partner

 1. Pro přihlášení do služby Seznam Partner se užívá rozhraní a přihlašovací údaje k účtu.
 2. Služba Seznam Partner se pro konkrétní server partnera aktivuje tak, že partner v rozhraní vygeneruje reklamní kód, který vloží na daný server a vymezí tak prostor na serveru, do něhož bude poskytovatel oprávněn dodávat a zobrazovat reklamu.
 3. Partner je plně odpovědný za obsah serveru a jeho fungování. Provozovatel odpovídá za reklamu, kterou na server dodává.  
 4. Před nasazením reklamy na server partnera musí být server provozovatelem schválen. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu server partnera neschválit.
 5. Partner má prostřednictvím rozhraní možnost spravovat svůj účet Seznam Partner.
 6. Partner je povinen zajistit, aby nebyly prováděny žádné operace manipulující s reklamou na serveru partnera (ať již ze strany partnera nebo ze strany třetích subjektů), jakož je povinen přijmout nezbytná opatření k zamezování jakýchkoli operací manipulujících s reklamou na serveru partnera. Zejména je zakázáno jakékoli vlastní klikání na reklamu na serveru či navádění třetí strany k zobrazení nebo prokliku, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takové činnosti třetí straně. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně provozovateli s tím, že provozovatel může přihlédnout k argumentům předloženým partnerem.
 7. Partner je povinen chránit přihlašovací údaje k účtu a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití přihlašovacích údajů k účtu v případě jejich vyzrazení třetí osobě. Pokud partner poskytne třetí straně přístup do svého účtu, je partner odpovědný za to, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je. V případě, že partnerovi zanikne právo používat přihlašovací údaje k účtu, nemá provozovatel povinnost partnerovi rozhraní nadále zpřístupňovat.
 8. Provozovatel bude při splnění těchto smluvních podmínek dodávat a zobrazovat na serveru reklamu a hradit partnerovi sjednanou provizi.
 9. Provozovatel má právo:
  1. jednostranně měnit obsahovou i formální stránku reklamy, kterou dodává na server partnera;
  2. jednostranně měnit rozsah a podmínky služby Seznam Partner;
  3. přestat dočasně nebo trvale na server dodávat a zobrazovat reklamu; provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění reklamy, její ceny, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.
 10. Provozovatel neručí:
  1. za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě;
  2. za zachování dat, která partner zadává do svého účtu;
  3. za nepřetržitou dostupnost rozhraní, ani za nepřetržité zobrazování reklamy.
 11. Pokud Partner užívá jakoukoli doplňkovou či jinou službu nebo produkt Provozovatele, např. doplňkovou službu „Líbí se“, technické řešení Consent Management Platform apod. (dále jen „Doplňkové služby“), je povinen se seznámit s podmínkami těchto Doplňkových služeb, a dále bere Partner na vědomí, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za následky užití takovýchto Doplňkových služeb Partnerem ve vztahu k výkonu či fungování služby Seznam Partner, jakož ani odpovědnost za případnou újmu, kterou Partner sobě či třetím stranám užitím Doplňkových služeb způsobí.
 12. Partner bere na vědomí, že odsouhlasením těchto smluvních podmínek zároveň souhlasí se statistickým měřením a vyhodnocováním aktivity uživatelů na serveru partnera. Provozovatel je oprávněn tyto informace a data využívat bez omezení, a to zejména za účelem zvyšování kvality služeb a dále také pro obchodní účely.
 13. V případě, že partner používá označené BETA verze služby Seznam Partner, bere na vědomí skutečnost, že tak jedná na vlastní odpovědnost a provozovatel nenese odpovědnost za následky užití takovýchto BETA verzí partnerem, jakož ani odpovědnost za případnou újmu, kterou partner sobě či třetím stranám užitím BETA verze způsobí.
 14. Provozovatel je oprávněn ukončit spolupráci s partnerem nebo serverem partnera anebo takovou spolupráci odmítnout, pokud je server partnera označen na základě shody Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, projektu Konšpirátori.sk, společností Semantic Visions a projektu Atlas konspirací za konspirační: https://www.nfnz.cz/domaci-konspiracni- servery/. Provozovatel neodpovídá za újmu s tímto spojenou.
 15. V případě porušení kterékoliv povinnosti partnera dle těchto smluvních podmínek je provozovatel oprávněn:
  1. snížit partnerovi provizi či ji zcela odebrat;
  2. zablokovat web partnera, v rámci kterého došlo k porušení povinnosti;
  3. zablokovat účet partnera a znemožnit jeho další užívání;
  4. náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti partnera vymáhat soudní cestou;
  5. ukončit spolupráci s partnerem formou písemné výpovědi s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi partnerovi.

Rozhodnutí o tom, která opatření budou v konkrétním případě přijata, náleží výhradně provozovateli, a to s ohledem na individuální okolnosti daného případu a závažnost porušení povinnosti ze strany partnera. O přijatých opatřeních bude partner vždy písemně vyrozuměn.

Část 3. Consent Management Platform

 1. Provozovatel využívá v oblasti ochrany osobních údajů při sběru a zpracování dat pro účely on-line reklamy technické řešení Consent Management Platform (dále jen „CMP“) certifikované platformou Interactive Advertising Bureau Europe, přičemž tato data je provozovatel oprávněn užívat v rámci celé své partnerské sítě.
 2. Při užívání CMP rámce je partner povinen dodržovat a jednat v souladu s pravidly Interactive Advertising Bureau Europe, a to konkrétně s Transparency and Consent Framework Policies a s Transparency and Consent Framework Terms and Conditions, dostupnými na (URL): http://www.iabeurope.eu/ v příslušné sekci (dále jen „Pravidla IAB Europe“).
 3. V případě, že se provozovatel dozví, že partner v rámci svého serveru porušuje Pravidla IAB Europe, je oprávněn přijmout opatření vyplývající pro něj z registrace u Interactive Advertising Bureau Europe a z Pravidel IAB Europe a je oprávněn spolupráci s partnerem dočasně přerušit.
 4. V případě, kdy partner ve svém administračním rozhraní aktivně zvolí možnost užívat pro svůj server rámec CMP poskytovaný provozovatelem, je plně odpovědný za úplnost a správnost údajů, které zadá do formuláře nutného ke spuštění CMP a za případnou škodu, která mu zadáním neúplných či nesprávných údajů může vzniknout.
 5. Provozovatel neodpovídá za to, pokud v souvislosti s CMP nebo v souvislosti s technickým nastavením vycházejícím z Pravidel IAB Europe nebo CMP rámce a standardů dojde k jakékoliv změně výše provize partnera za zobrazování a prokliky inzerátů reklamních systémů provozovatele a jeho smluvních partnerů v rámci serveru partnera.
 6. Pokud se partner rozhodne nevyužít CMP řešení poskytované provozovatelem, má nejpozději od 1. 1. 2022 povinnost na svůj server implementovat jiné, plně funkční uživatelské rozhraní pro sběr osobních údajů, přičemž:
  1. frekvence zobrazování tohoto rozhraní uživateli na serveru partnera je stanovena na max. počet jednoho zobrazení v rámci jedné session uživatele;
  2. sběr souhlasů je zajišťován v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy;
  3. uživatel musí být při sběru souhlasů informován jasným a srozumitelným jazykem o tom, proč a komu souhlas uděluje, v jakém rozsahu ho uděluje a jak může uplatnit své právo změnit nebo odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů na serveru;
  4. u sběru souhlasů není volba pro udělení souhlasu předvybrána;
  5. do žádné části uživatelského rozhraní pro sběr souhlasů nesmí zasahovat reklamní plocha či jakákoli jiná vrstva, která se sběrem souhlasů nesouvisí; zejména je zakázáno překrývat uživatelské rozhraní pro sběr souhlasů reklamními či informačními bannery.
  6. pro uživatelské rozhraní sběru souhlasů se doporučuje používat taková řešení, která vychází z pravidel standardu asociace IAB, tzv. TCF 2.0 (více informací na https://iabeurope.eu/tcf-2-0/).

Část 4. Vyplacení provize

 1. Partnerovi vzniká za zobrazování reklamy na jeho serveru právo na odměnu v podobě provize.
 2. Provize je stanovována měsíčně a její výše závisí na celkovém měsíčním výnosu reklamy zobrazené na serveru partnera bez DPH. Od tohoto měsíčního výnosu, z něhož je stanovována provize, je provozovatel oprávněn odečítat technologický poplatek za provozování reklamního systému provozovatele a další technologické či obdobné poplatky, které vůči provozovateli uplatňují provozovatelé reklamních systémů třetích stran, zapojených do reklamního systému provozovatele. Výši těchto poplatků určuje provozovatel a provozovatelé těchto zapojených reklamních systémů třetích stran.
 3. Orientační výši provize může partner sledovat v rozhraní. O konečné výši provize rozhoduje provozovatel, a to na základě svých interních systémů.
 4. Partnerovi vzniká nárok na provizi v okamžiku, kdy provozovatel provizi schválí. Do schválení provize se jedná o nevymahatelnou částku.
 5. Partner je s principy, za nichž je provozována služba Seznam Partner včetně systému pro stanovení provize, seznámen, akceptuje je a nebude je rozporovat.
 6. Po schválení provize provozovatelem dochází k jejímu přesunu do Klientské zóny Partnera dostupné na (URL): https://klient.seznam.cz/wallet, v níž je partner oprávněn s provizí nakládat způsoby, které jsou popsány ve smluvních podmínkách služby Klientská zóna a Peněženka dostupných na (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/klientska-zona/smluvni-podminky-klientska-zona-penezenka/.
 7. Pokud do 3 kalendářních měsíců od schválení prvního serveru partnera nedojde k autorizaci partnera, k jeho fyzickému ověření a k zadání a ověření bankovního účtu partnera nebo v této době provize přesáhne částku 10 000 Kč, dojde ze strany provozovatele k pozastavení výdeje reklamy na serveru partnera z daného účtu. Po sjednání nápravy bude výdej reklamy opět spuštěn.
 8. Partner plně a bez výhrad souhlasí s tím, že provozovatel vystaví fakturu či daňový doklad jménem partnera pod vlastní číselnou řadou. Partner se zavazuje, že takovou fakturu či daňový doklad přijme za svou a začlení ji do svého účetnictví či daňové evidence. Partner zároveň souhlasí s vystavením daňových dokladů v elektronické podobě.
 9. Schválení konečné výše měsíční provize ze strany provozovatele bude prováděno vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po fakturačním období, přičemž fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit výši provize vystavením případných dobropisů.
 11. Partner je povinen veškeré vyplacené provize zdanit podle platného znění zákona o daních z příjmů a plátce DPH dále dle platného znění zákona o dani z přidané hodnoty odvést daň na výstupu, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 12. Partner je oprávněn provizi reklamovat, přičemž důvody je povinen sdělit provozovateli do 10 pracovních dnů ode dne obdržení vyúčtování, jinak jeho právo uplatnit reklamaci zaniká. Provozovatel si vyhrazuje 30 pracovních dnů k vyřízení reklamace partnera.

Část 5. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Partner tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele, a to na partnerem poskytnuté e-mailové adresy.
 3. Pro řádné poskytování služby, která je předmětem těchto smluvních podmínek, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté či zadané partnerem při užívání služby (zejména adresné, popisné a fakturační údaje), a to pro účely řádné identifikace stran, plnění smlouvy a fakturace. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je partner jako subjekt osobních údajů.
 4. Pokud partner předal či předá provozovateli osobní údaje fyzických osob (typicky zaměstnanců či spolupracovníků partnera), je partner povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě partner odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.
 5. V rámci samotného poskytování předmětu těchto smluvních podmínek také dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů, přičemž strany sjednávají následující:
  • strany tímto prohlašují, že přijaly všechna potřebná opatření k dosažení souladu zpracování osobních údajů s platnými a účinnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a dále přijaly vhodná organizační a technická opatření relevantní pro vhodné provádění zpracování;
  • pokud v případě spolupráce bude docházet ke zpracování osobních údajů, každá ze stran shromažďující osobní údaje přímo od subjektů údajů nebo z jiných zdrojů zajistí:
   1. transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů dle článku 12 nařízení;
   2. výkon informační povinnosti vůči subjektům údajů v souladu s požadavky článků 13 a 14 nařízení, přičemž sdělí rozsah zpracovávání, pro který existuje společné správcovství a rozsah zpracovávání, který se týká samostatného správcovství druhé ze stran;
   3. případné získání souhlasu subjektu údajů v souladu s ustanoveními nařízení a zpřístupní druhé straně veškerou dokumentaci potvrzující poskytnutí informací a získání případného souhlasu;
  • každá ze stran zajistí a umožní účinné využívání práv vyplývajících z nařízení dle článků 15 (právo na přístup), 16 (právo na opravu), 17 (právo na výmaz), 18 (právo na omezení zpracování), 19 (oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování), 20 (přenositelnost údajů) a 21 (právo vznést námitku) nařízení, bez ohledu na to, vůči které straně bude toto právo uplatněno subjektem údajů.
 6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách provozovatele, a to v příslušné sekci.

Část 6. Závěrečná ustanovení

 1. Otázky neupravené těmito smluvními podmínkami a pravidly pro partnerské weby se řídí Obchodními podmínkami (https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/obchodni-podminky/) a platnými právními předpisy.
 2. V případech, kdy je partner ve vztahu k provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může partner v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz, web adr.coi.cz). V těchto případech může také partner, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Partner je povinen sledovat provozovatelem průběžně oznamované změny smluvních podmínek a provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou neplněním této povinnosti.
 4. Provozovatel má právo tyto smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel oznámí partnerovi změnu smluvních podmínek prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail partnera a/nebo prostřednictvím rozhraní služby Seznam Partner minimálně 14 dní před účinností změny. Jestliže partner nesouhlasí se změnou smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, tyto smluvní podmínky ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení změny vypovědět (písemně na adresu sídla provozovatele) s okamžitou účinností a ukončit užívání služby Seznam Partner. Pokud partner užívá po účinnosti oznámení změny smluvních podmínek službu Seznam Partner, má se za to, že změnu smluvních podmínek odsouhlasil.
 5. Partner se zavazuje zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích provozovatele. Za důvěrné informace se považují technologie provozovatele, reklamní kód, informační materiál a dokumenty související s programem Seznam Partner. Dále se za důvěrné informace považují statistická data týkající se úspěšnosti z partnerského účtu, míra zobrazení a prokliku a jejich cen. Partner je oprávněn zveřejňovat hrubý příjem, jenž mu je provozovatelem vyplácen.
 6. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 2. 2023.