Smluvní podmínky služby „Přihlášení přes Seznam“

Smluvní podmínky upravující užívání služby Přihlášení přes Seznam, která je poskytována společností
Seznam.cz, a. s. (dále jen „Seznam.cz“).

Následující text představuje „smluvní podmínky“, jejichž odsouhlasením se smluvní partner (dále jen „Partner“) služby Přihlášení přes Seznam zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále jen „Smluvní podmínky“). V případě porušení Smluvních podmínek kterýmkoli Partnerem může společnost Seznam.cz uplatnit vůči takovému Partnerovi opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

I. Principy fungování Služby

Službou Přihlášení přes Seznam se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí zpřístupnění
technického rozhraní (dále jen „Služba”), které koncovému uživateli služeb Partnera umožňuje
přihlásit se ke službám Partnera prostřednictvím již existujícího uživatelského účtu takového uživatele u
společnosti Seznam.cz (dále jen „Uživatelský účet“). Koncový uživatel tak díky využití Uživatelského účtu na Službě nemusí pro využívání služeb Partnera vytvářet nový účet na webových stránkách Partnera, vyplňovat formuláře ani generovat nové přihlašovací údaje.

Podmínkou užívání Služby ze strany koncového uživatele je zřízení Uživatelského účtu u společnosti
Seznam.cz. Pravidla pro založení a užívání Uživatelského účtu se řídí smluvními podmínkami služby:
Registrace uživatelů, dostupných on-line na (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvnipodminky/podminky-registrace/.

Společnost Seznam.cz poskytuje Partnerovi Službu prostřednictvím API Seznam OAuth 2.0 společnosti
Seznam.cz (dále jen „API Služby“). Bližší podmínky užívání a předání API Služby Partnerovi upravuje
článek III. Smluvních podmínek.

Služba bude využívána pouze pro účely přihlašování koncového uživatele služeb Partnera do těchto jeho
služeb a společnost Seznam.cz nebude s Partnerem sdílet žádné informace a data z Uživatelského účtu
takového uživatele, pokud s tím uživatel výslovným a prokazatelným způsobem neprojeví souhlas.
Informace a data z Uživatelského účtu související s poskytováním Služby jsou ze strany Partnera a
společnosti Seznam.cz vedena těmito smluvními stranami odděleně v samostatných databázích.

Použije-li Partner Službu jako rozhraní pro přihlášení koncového uživatele k jiným službám společnosti
Seznam.cz, je Partner povinen koncového uživatele informovat o smluvních podmínkách těchto
dotčených služeb společnosti Seznam.cz a zavázat koncového uživatele k jejich dodržování. Společnost
Seznam.cz je oprávněna po Partnerovi kdykoli požadovat doložení řádného splnění povinnosti dle
tohoto článku Smluvních podmínek.

Společnost Seznam.cz i Partner poskytují Službu koncovému uživateli bezúplatně.

II. Přístup ke Službě a uživatelský účet

Partner bere na vědomí, že podmínkou užívání Služby je zřízení účtu Partnera na Službě.

Služba není k dispozici všem Partnerům a o její aktivaci, resp. přístup ke Službě, může požádat Partner,
který splňuje všechny podmínky Služby. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo rozhodnout o aktivaci
Služby a udělení přístupu ke Službě na základě individuálního vyhodnocení splnění podmínek Partnerem.
Na aktivaci a přístup ke Službě však Partnerovi nevzniká právní nárok a společnost Seznam.cz je
oprávněna Partnerovi Službu neaktivovat a přístup ke Službě neudělit.

Odsouhlasením těchto Smluvních podmínek Partner prohlašuje, že je v souladu s platnými a účinnými
právní předpisy oprávněn Službu užívat a tyto Smluvní podmínky odsouhlasit. Činí-li tak Partner jako
zástupce právnické osoby, prohlašuje, že disponuje právním titulem právnickou osobu zavazovat k
právním jednáním v rozsahu předpokládaném těmito Smluvními podmínkami.

III. Užívání a předání API Služby

Přijetím těchto Smluvních podmínek a užíváním Služby Partner prohlašuje a zavazuje se, že:

 • a) bude Službu a jakékoliv její součásti užívat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, tj. zejména (i) nebude čerpáním a užíváním Služby nezákonným způsobem zasahovat do práv třetích osob; (ii) nebude využívat API Služby za účelem podpory protiprávních činností či porušování práv třetích osob; (iii) nebude porušovat jakékoliv další smluvní podmínky, pravidla služeb, či oprávněné zájmy společnosti Seznam.cz;
 • b) bude po koncových uživatelích služeb Partnera vyžadovat dodržování platných a účinných právních předpisů;
 • c) bude přistupovat k API Služby (nebo činit pokusy o takový přístup) v souladu a způsobem uvedeným v dokumentaci k API Služby nebo v těchto Smluvních podmínkách;
 • d) bude API Služby užívat pouze v rozsahu a pro účely čerpání Služby. Společnost Seznam.cz si pro účely řádného fungování Služby, zejména s ohledem na kapacitu technické infrastruktury Seznam.cz pro poskytování Služby, vyhrazuje právo zřídit či vůči Partnerovi zavést limitní omezení pro čerpání Služby, tj. omezením počtu realizovaných přístupů k API Služby či počtu koncových uživatelů, které lze na službě Partnera obsloužit.

Společnost Seznam.cz Partnerovi API Služby v souladu s těmito Smluvními podmínkami zpřístupní.
Společnost Seznam.cz poskytuje API Služby Partnerovi bezúplatně.

IV. Zakázaná jednání

Při čerpání Služby a po dobu dispozice s API Služby je zakázáno:

 • a) vykonávat veškerá autorská a jiná práva duševního vlastnictví k API Služby v rozporu či mimo rozsah těchto Smluvních podmínek, tj. zejména: (i) bez písemného souhlasu společnosti Seznam.cz udělit podlicenci k API Služby jakékoliv třetí osobě; (ii) vytvářet nad API Služby jakékoliv nadstavby či vlastní API, které se budou v podstatných znacích shodovat s API Služby, a tyto nabízet k užití třetím osobám;
 • b) činit jakákoliv protiprávní či podvodná jednání, nebo k takovým jednání instruovat třetí osobu, kdy účelem takových jednání je poškození řádného fungování Služby, zejména za použití softwarových virů, trojských koní, malwaru či jakýchkoli jiných prvků destruktivní povahy;
 • c) narušovat či jinak zasahovat do API Služby, serverů a sítí jimiž je API Služby poskytováno Partnerovi; extrahovat zdrojový kód z API Služby či jakéhokoli souvisejícího softwaru;
 • d) užívat API Služby k jakýmkoliv aktivitám, v jejichž důsledku by mohlo dojít k ublížení na zdraví, smrti nebo poškození životního prostředí;
 • e) odstraňovat, měnit či jinak manipulovat s obsahem těchto Smluvních podmínek a ostatních smluvních podmínek či pravidel služeb společnosti Seznam.cz.

V. Označení Služby a jiné vizuální prvky Partnera

Společnost Seznam.cz a Partner berou na vědomí, že:

 • označením Služby a jinými vizuálními prvky Partnera se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí především obchodní název či jméno, ochranná známka, logo, doménové jméno a další prvky představující značku/brand smluvních stran (dále jen „Vizuální prvky“);
 • Seznam.cz ani Partner nejsou oprávněni užít Vizuální prvky jinak, než pro účely spolupráce dle těchto Smluvních podmínek a způsobem uvedeným v tomto článku Smluvních podmínek.

Společnost Seznam.cz uděluje Partnerovi za účelem řádného fungování a propagace Služby nepřenosné,
nevýhradní právo užít Vizuální prvky Seznam.cz, a to bez možnosti udělit k těmto Vizuálním prvkům
Seznam.cz podlicenci třetí osobě.

Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo určit podobu Vizuálních prvků Služby, a tyto v souladu se
Smluvními podmínkami Partnerovi poskytnout.

VI. Osobní údaje a zásady jejich zpracování

Společnost Seznam.cz a Partner postupují při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým
se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Partner tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje
společnosti Seznam.cz souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech
společnosti Seznam.cz, a to na Partnerem poskytnuté e-mailové adresy zaměstnanců Partnera.

Pokud jakákoliv ze smluvních stran předala či předá druhé smluvní straně osobní údaje fyzických osob,
je předávající smluvní strana povinna tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů v
rozsahu dle těchto Smluvních podmínek a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V případě
porušení povinnosti dle tohoto článku Smluvních podmínek odpovídá příslušná smluvní strana za
způsobenou škodu druhé smluvní straně.

V rozsahu předpokládaném Nařízením a právními předpisy na ochranu osobních údajů budou společnost
Seznam.cz a Partner vystupovat jako samostatní správci osobních údajů předaných v rámci spolupráce
za účelem přihlášení koncového uživatele prostřednictvím rozhraní Služby, a které si vyžádá uživatel na
webových stránkách Partnera. Odsouhlasením těchto Smluvních podmínek se Partner zavazuje plnit
veškeré povinnosti a poskytovat záruky dle Nařízení. Pro potřeby nakládání s osobními údaji koncových
uživatelů nad rámec spolupráce dle těchto Smluvních podmínek je Partner povinen definovat vlastní
účely a právní tituly, přičemž platí, že Partner je oprávněn nakládat s osobními údaji koncových uživatelů
zpracovávaných nad rámec spolupráce dle těchto Smluvních podmínek, k nimž definoval účely a
disponuje právními tituly, i po ukončení poskytování Služby, to vše v souladu s Nařízením a příslušnými
právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Společnost Seznam.cz a Partner berou na vědomí, že pro poskytování Služby dle těchto Smluvních
podmínek platí zásady ochrany osobních údajů společnosti Seznam.cz, dostupné on-line na (URL):
https://www.seznam.cz/ochrana-udaju.

VII. Ukončení poskytování Služby

Partner je jako uživatel Služby oprávněn kdykoli čerpání Služby omezit či ukončit. Ukončit tyto Smluvní
podmínky lze výpovědí zaslanou společnosti Seznam.cz běžným způsobem pro doručování písemností,
tj. zejména prostřednictvím e-mailové zprávy, poskytovatele poštovních služeb, datové schránky apod.

V případě podstatného porušení těchto Smluvních podmínek ze strany Partnera nebo z důvodu
oprávněných zájmů společnosti Seznam.cz je společnost Seznam.cz oprávněna ukončit Partnerovi
poskytování Služby s okamžitou účinností. Ukončení Služby bude provedeno formou výpovědi zaslané
na kontaktní e-mail Partnera s účinností ke dni doručení této výpovědi Partnerovi.

V ostatních případech je společnost Seznam.cz oprávněna ukončit Partnerovi poskytování Služby s
výpovědní dobou. Ukončení Služby bude provedeno formou výpovědi zaslané na kontaktní e-mail
Partnera a smluvní vztah bude ukončen uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která začíná běžet
následujícím dnem po dni doručení výpovědi Partnerovi.

Partner je po ukončení spolupráce povinen (i) přestat užívat Službu, tj. zejména API Služby; (ii) přestat
užívat Vizuální prvky; (iii) vymazat veškerá data společnosti Seznam.cz uložená či jinak uchovávaná
Partnerem v důsledku čerpání Služby, a to včetně osobních údajů koncových uživatelů předaných v rámci užívání Služby ve smyslu článku VI. těchto Smluvních podmínek, ke kterým nemá Partner vlastní právní titul.

VIII. Omezení odpovědnosti a záruky

Společnost Seznam.cz poskytuje Službu (zejména API Služby) jak stojí a leží, a tedy negarantuje 100%
dostupnost Služby, její kvalitu, funkčnost, ani nezaručuje, že čerpáním Služby dojde k naplnění účelu, za
kterým se Partner rozhodl Službu užívat.

Partner bere na vědomí skutečnost, že užívání Služby činí na vlastní odpovědnost a Seznam.cz nenese
odpovědnost za následky užití Služby Partnerem, jakož ani odpovědnost za případnou újmu, kterou
Partner sobě, třetím stranám a koncovým uživatelům služeb Partnera užitím Služby způsobí.

IX. Mlčenlivost

Partner je povinen (i) nakládat s veškerými informacemi, jež získal nebo obdržel v souvislosti s
poskytováním Služby nebo plněním povinností vyplývajících z těchto Smluvních podmínek, nebo s
informacemi týkajícími se dalších stran a jejich skupin, jako s informacemi přísně důvěrnými a (ii) bez
předchozího písemného souhlasu společnosti Seznam.cz (jehož udělení nebude bezdůvodně odepřeno
ani zdržováno) tyto důvěrné informace nezveřejní ani jinak nesdělí žádné třetí straně.

Partner je povinen ochraňovat své přístupové údaje k uživatelskému účtu na Službě a držet je v tajnosti.
Společnost Seznam.cz neručí za zneužití uživatelského účtu Partnera v důsledku nezabezpečení či
vyzrazení přístupových údajů k uživatelskému účtu Partnera třetí osobě, přičemž Partner bere na
vědomí, že jednání učiněné prostřednictvím uživatelského účtu na Službě Partnera zavazuje.

Povinnost zachovávat důvěrnost informací podle tohoto článku Smluvních podmínek se nevztahuje v
příslušném rozsahu na následující případy: (i) sdělení důvěrných informací je vyžadováno soudem,
právními předpisy, rozhodnutím orgánu státní správy nebo jiným regulačním orgánem nebo orgánem
dozoru v souladu a na základě zákona, (ii) důvěrné informace byly získány ze zdroje nesouvisejícího se
společností Seznam.cz, pokud tento zdroj není podle nejlepších znalostí Partnera povinen zachovávat
důvěrnost takových informací, (iii) důvěrné informace jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než
v důsledku jejich neoprávněného zveřejnění v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, nebo (iv) sdělení
důvěrných informací odborným poradcům Partnera vázaným povinností zachování důvěrnosti nejméně
ve stejném rozsahu, jako je stanoveno v těchto Smluvních podmínkách.

Partner se zavazuje nezneužívat informací nabytých při užívání Služby ke škodě společnosti Seznam.cz.
Seznam.cz a Partner se zavazují, že budou informace, které obdrželi od druhé smluvní strany využívat
výhradně k naplňování účelu Služby a nevyužívat je v rozporu s těmito Smluvními podmínkami a se zájmy
druhé smluvní strany.

X. Dodržování Smluvních podmínek Služby

Společnost Seznam.cz je oprávněna kdykoli zkontrolovat, zda Partner splňuje či dodržuje Smluvní
podmínky Služby. Partner se zavazuje poskytnout na žádost společnosti Seznam.cz veškeré informace
související s dodržováním těchto Smluvních podmínek.

Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo, na základě svého vlastního uvážení a vyhodnocení Partnerem
poskytnutých informací, rozhodnout, zdali Partner porušuje Smluvní podmínky Služby. Shledá-li
společnosti Seznam.cz, že ze strany Partnera k porušování Smluvních podmínek Služby dochází,
poskytne společnost Seznam.cz Partnerovi přiměřenou lhůtu k nápravě. Nebude-li ani po marném
uplynutí lhůty porušující jednání Partnera odstraněno, je společnost Seznam.cz oprávněna Službu
takovému Partnerovi znepřístupnit, a její poskytování v souladu s těmito Smluvními podmínkami
pozastavit či ukončit. V případě opakovaného porušování Smluvních podmínek Služby nebo jejich
porušení zvlášť závažným způsobem je společnost Seznam.cz oprávněna pozastavit či ukončit
poskytování Služby okamžitě a bez předchozího upozornění.

Dojde-li ze strany Partnera k porušení těchto Smluvních podmínek, v jehož důsledku vznikne společnosti
Seznam.cz škoda, nebo jiná újma, je Partner povinen společnosti Seznam.cz takovou škodu nebo jinou
újmu v plném rozsahu nahradit. Pokud jakákoliv třetí osoba uplatní vůči společnosti Seznam.cz jakýkoliv
nárok vyplývající z užívání Služby Partnerem v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, je Partner
povinen tento nárok vyřídit a nahradit společnosti Seznam.cz jakoukoli újmu a/nebo škodu a/nebo
náklady, které jí v této souvislosti vznikly.

XI. Závěrečná ustanovení

Služba je produktem společnosti Seznam.cz, a. s. podle těchto Smluvních podmínek. V případě
výslovného rozporu mezi těmito Smluvními podmínkami a smluvními podmínkami jiných služeb
společnosti Seznam.cz, se budou tyto Smluvní podmínky vztahovat výhradně jen na užívání Služby, a to
v rozsahu, ve kterém si jednotlivé podmínky navzájem odporují.

Partner bere na vědomí, že odsouhlasením těchto Smluvních podmínek zároveň souhlasí se statistickým
měřením a vyhodnocováním aktivity koncových uživatelů při užívání Služby (např. URL přístupu
koncového uživatele ke Službě a informace o rozsahu takového přístupu). Společnost Seznam.cz je
oprávněna tyto informace a data využívat za účelem zvyšování kvality služeb, vždy však v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy.

Záležitosti upravené těmito Smluvními podmínkami se podpůrně řídí příslušnými právními předpisy,
tedy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a českým
právem.

Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu tyto Smluvní podmínky jednostranně
změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v
případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u společnosti Seznam.cz. Seznam.cz
oznámí změnu Partnerovi prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail Partnera minimálně 3 měsíce před
účinností této změny (dále jen „Lhůta“). Partner má během Lhůty právo odmítnout změnu Smluvních
podmínek a deaktivovat Službu a z tohoto důvodu tyto Smluvní podmínky vypovědět výpovědí zaslanou
běžným způsobem pro doručování písemností, tj. zejména prostřednictvím e-mailové zprávy,
poskytovatele poštovních služeb, datové schránky apod. Změna Smluvních podmínek je pro Partnera
účinná od okamžiku uplynutí Lhůty či písemnou akceptací změny těchto Smluvních podmínek
Partnerem. Pokud se Partner ke změně Smluvních podmínek nijak nevyjádří a užívá po účinnosti změny
Smluvních podmínek i nadále Službu, má se zato, že tím změnu Smluvních podmínek přijímá.