Implementace

Krok 1: Připojte do stránky ssp.js

<head>
 ...
 <script src="//ssp.imedia.cz/static/js/ssp.js"></script>
</head>

Kód pro připojení výdejového scriptu ssp.js vložte do hlavičky stránky před uzavírací tag </head>, a to vždy pouze jednou. JavaScript slouží k výdeji reklamy z SSP serveru (https://ssp.seznam.cz).

Krok 2: Definujte místo pro reklamu

<body>
 ...
  <div id="ssp-zone-12345"></div>
 ...
</body>

Do těla stránky – na místo, kde se má vykreslit reklama – vložte HTML elementy <div> s unikátními hodnotami (v rámci jedné stránky) hodnotami atributu id, které představují jednotlivé reklamní plochy. Element s konkrétním id smí být na stránce vždy jen jednou.

Hodnota atributu id každého HTML elementu musí souhlasit s hodnotou parametru id, který následně použijete v požadavku předávaném reklamnímu systému pomocí funkce getAds() obsluhujícího JavaScriptu.

Další možností definice reklamních zón je Definice pozic pomocí HTML tagů.

Krok 3: Požádejte o vydání reklamy voláním metody sssp.getAds()

<script>
 sssp.getAds([
  {
   "zoneId": 12345,
   "id": "ssp-zone-12345",
   "width": 300,
   "height": 250,
   "callback": function(ads) {
    // JS pro zpracování dat, vykreslení reklamy
    // a zobrazení měřicích pixelů (pouze pro JSON výdej)
   }
  }
 ]);
</script>

Pro vykreslení reklam je třeba vložit JavaScript, který volá metodu sssp.getAds(). Argumentem metody sssp.getAds() je pole obsahující objekt (resp. objekty) popisující určitou reklamní zónu (resp. zóny).

Nezbytným minimem je zadání zoneId (číselný identifikátor uvedený v partnerském rozhraní u každé zóny) a id (atribut ID HTML elementu, do kterého se má reklama vykreslit). V případě JSON výdeje je nutné objekt s definicí požadavku na reklamu doplnit callback funkcí, která zpracuje odezvu v podobě JS objektu a vykreslí reklamu na požadované místo stránky (viz Callback funkce).

Vlastnosti width a height definují maximální rozměry reklamy, která se do plochy může vykreslit. Hodnoty vygenerované partnerským rozhraním neupravujte, jinak dojde k chybě při volání reklamy.

Volání funkce getAds() musí být provedeno až poté, co se na stránce fyzicky nacházejí všechny elementy, do kterých se má reklama vykreslit – proto jej raději umístěte na konec stránky.

V nejjednodušším případě volejte metodu sssp.getAds() pro každou zónu zvlášť (singlerequest). Reklamu pro několik zón současně v rámci jednoho požadavku lze získat i pomocí jednoho dotazu (multirequest) – viz Příklady volání.

Krok 4: Seznam SSP vydá reklamní inzerát

1. Typ výdeje Iframe

Výdejový script Seznam SSP automaticky zajistí vykreslení reklamy do stránky i měření počtu zobrazení reklamy (impresí).

Do elementu <div> určeného pro reklamu (id="ssp-zone-1234") se vydá iframe obalený dalšími elementy ("sssp-posCont", "sssp-resizeCont"), které generuje výdejový skript SSP. Například:


<div id="ssp-zone-1234" class="adFull">
 <div class="sssp-posCont" style="width: 100%; height: 100%; position: relative;">
  <div class="sssp-resizeCont" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute;">
  <iframe frameborder="0" width="300" height="250" id="sf0" src="//c-ko.imedia.cz/rtbimp?d=JCBMH…">
   // reklama jako kompletní HTML stránka
  </iframe>
  </div>
 </div>
</div>
							

HTML element, do kterého se úspěšně vykreslila reklama, získá třídu class="adFull". Pokud se reklama nevydá, element pro ni určený zůstane prázdný. Vnitřní HTML elementy se vykreslí včetně potřebných inline stylů (žádné další CSS není třeba doplňovat).

CSS styly pro pozicování reklamy aplikujte výhradně jen na vnější obalující <div>, který po vykreslení reklamy dostane atribut class="adFull". Vnitřní elementy nestylujte!

2. Typ výdeje JSON

Odezvou SSP serveru je objekt JSON obsahující data reklamy. Příklady popisující strukturu JSONu (názvy proměnných a příklady jejich hodnot) pro různé typy reklamy Sklik (banner, kombinovaná reklama, dynamický retargeting a branding) jsou uvedeny v záložce Odezvy JSON.

Při výdeji reklamy s využitím dat v JSONu je nezbytné, aby callbacková funkce na partnerském webu zajistila správné hitování měřicích pixelů pro zaznamenání imprese nebo nezobrazení reklamy dle definice IAB, které v případě typu Iframe provádí výdejový JavaScript automaticky. Pokud by měření neprobíhalo správně, případně vůbec, nebylo by možné spočítat výši provize partnera a výdej do příslušných zón by se zablokoval. Více informací najdete v části Callback funkce.

Další články z kategorie Reklamní systém Seznam SSP - technická dokumentace pro pokročilé partnery

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields